نقش ایستگاه مطالعه در ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان مشهد
1. نقش ایستگاه مطالعه در ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان مشهد

محسن نوکاریزی؛ فهیمه رجبی؛ معصومه تجعفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1397

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2019.22438.1348

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی وضعیت کتابخوانی پس از اجرای طرح ایستگاه مطالعه در شهرستان مشهد و نیز سنجش رضایت افراد استفاده­کننده از ایستگاه­های مطالعه می‌باشد. روش:پژوهش حاضر از نوع کاربردی ...  بیشتر