شناسایی مؤلفه های الگوی خلاقیت پلسک در ادبیات کودکان گروه سنی "ب" با استفاده از تحلیل محتوا

احمد زندوانیان؛ فاطمه سادات میرحسینی نیری؛ مریم کیان

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1400

https://doi.org/10.22055/slis.2019.25273.1463

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های الگوی خلاقیت پلسک در کتاب‌های داستانی کودکان گروه سنی "ب" در شهر یزد تعیین شد.روش: از روش توصیفی- پیمایشی و تحلیل محتوا استفاده شد. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر و پسر پایه های اول، دوم و سوم ابتدایی (گروه سنی ب) در سال تحصیلی 96-1395 بودند (12933 نفر) که از این تعداد، نمونه ای 1000 نفری به روش نمونه ...  بیشتر