غرقگی(فلو) در کتاب و فضای مجازی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه رازی

امین زارع؛ سلیمان شفیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

https://doi.org/10.22055/slis.2022.33442.1727

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر در صدد بر آمد تا به این پرسش ها پاسخ دهد که تجربه غرقگی دانشجویان دانشگاه رازی در مطالعه (اعم از درسی و غیر درسی) و نیز در فضای مجازی چگونه است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر نوع در زمره پژوهش‌های کاربردی بود که با استفاده از روش پیمایشی انجام شد. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته گردآوری شدند. با استفاده ...  بیشتر

شناسایی عوامل ترغیب کننده و بازدارنده مطالعه در بین دانش-آموزان دوره‌ی متوسطه شهر اهواز

پروین نجف پور مقدم؛ زهره چراغی؛ فرهاد احمدی اصل

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 23-40

https://doi.org/10.22055/slis.2019.30156.1626

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر شناسائی عوامل ترغیب کننده و بازدارنده عادت به مطالعه دربین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان اهواز، می­باشد. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی و پیمایشی است.  نمونه این پژوهش را 380 نفر از دانش­آموزان دبیرستانی شهر اهواز تشکیل می­دهند که به روش تصادفی طبقه­ای انتخاب ...  بیشتر