شناسایی عوامل موثر بر تجاری‌سازی طرح‌های پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه یک آمایشی سلامت کشور

افسانه شهرابی؛ صفیه طهماسبی لیمونی؛ سید علی اصغر رضوی

دوره 14، شماره 1 ، اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22055/slis.2019.29473.1597

چکیده
  هدف: هدف، شناسایی عوامل موثر بر تجاری‌سازی طرح‌های پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی در ایران است.روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش ترکیبی با طرح اکتشافی است. جامعه در بخش کیفی(17 خبره با نمونه‌گیری هدفمند و در بخش کمی 318 نفر با نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و فرمول کوکران از مراکز رشد دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه ...  بیشتر

نقش عوامل فردی و سبک رهبری بر ارتباطات علمی اعضای هیأت علمی: یک مطالعه ترکیبی

فرشاد پرهام نیا؛ فاطمه نوشین فرد؛ نجلا حریری؛ صدیقه محمداسماعیل

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 182-203

https://doi.org/10.22055/slis.2020.20755.1313

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش عوامل فردی و سبک رهبری بر ارتباطات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های ایران با استفاده از روش ترکیبی بود. روش­شناسی: پژوهش حاضر به روش پژوهش، ترکیبی از نوع طرح متوالی– تبیینی- پیگیری تبیین­ها انجام شد. جامعه آماری، شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه­های مراکز استان‌ها بود که با استفاده از جدول کرجسی و ...  بیشتر