شناسایی و تحلیل مولفه‌های اصلی مدیریت دانش در بخش عمومی و دولتی کشورها با رویکرد مطالعه تطبیقی

لیلا نامداریان؛ فرهاد شیرانی؛ تیمور مرجانی

دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش ، آذر 1398، ، صفحه 161-188

https://doi.org/10.22055/slis.2019.30348.1632

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیلمؤلفه­های اصلی  استقرار مدیریت دانش در بخش عمومی و دولتی کشور است. روش­شناسی: در این پژوهش، تجربیات کشورهای  مختلف در زمینه مدیریت دانش در بخش عمومی و دولتی از سه طبقه کشورها با تحقیق و توسعه بالا، کشورها با تحقیق و توسعه متوسط و کشورها با  تحقیق و توسعه پایین انتخاب شدند. به منظور تحلیل ...  بیشتر