بررسی سطح دانش و اولویت مؤلفه های مدیریت اطلاعات شخصی از نظر دانشجویان: مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

سیده صدیقه طاهرزاده موسویان؛ زاهد بیگدلی

دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش ، آذر 1398، ، صفحه 209-224

https://doi.org/10.22055/slis.2017.22507.1350

چکیده
  هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی سطح دانش مدیریت اطلاعات شخصی و اولویت فعالیت های مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان دانشگاه صنعتی بهبهان است. روش­ شناسی: پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و  روش آن پیمایشی است. از پرسشنامه شکاری (1394)بر اساس مدل جونزپس از تعیین روایی محتوایی و پایایی آن (89/0 )استفاده گردید. جامعه ی آماری این پژوهش دانشجویان سال ...  بیشتر