رقابت استنادی در مجموعه مجلات ملی (NJS): شناسایی مجلات هسته ایران

زهره چراغی؛ فریده عصاره؛ هاجر ستوده

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 23-40

https://doi.org/10.22055/slis.2020.26847.1517

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی وضعیت رقابت استنادی مقالات پژوهشگران ایرانی در مجموعه مجلات ملی و شناسایی مجلات هسته ایران در گروه‌های سه‌گانه مجلات هسته استنادی، مجلات هسته انتشاراتی و مجلات هسته متیو می‌باشد. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل استنادی انجام شده است. تحلیل داده‌ها به کمک اکسل و نرم‌افزار آماری SPSS انجام ...  بیشتر