شیوه های استفاده و رتبه بندی آمیخته ترفیع در کتابخانه های دیجیتال ایران

موژان معارف؛ سودابه شاپوری؛ هاجر زارعی؛ شهرام صلواتی

دوره 14، شماره 2 ، مرداد 1401

https://doi.org/10.22055/slis.2020.34996.1787

چکیده
  هدف: هدف اصلی نوشتار حاضر تعیین عناصر آمیخته ترفیع و رتبه‌بندی و امتیازدهی به کتابخانه‌های دیجیتال ایران برحسب استفاده از این عناصر است. روش‌شناسی: این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و هدف آن کاربردی است. ابزار گردآوری داده ها سیاهه وارسی ( چک لیست) است که پس از انجام مطالعات اسنادی و میدانی، چک لیست آمیخته ترفیع تدوین و ازطریق ...  بیشتر