ارزیابی محیط دانش‌آفرینی در مراکز پژوهشی اسلامی

رضا کریمی؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ فریده عصاره

دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش ، آذر 1398، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22055/slis.2017.22729.1358

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی محیط خلق دانش مراکز پژوهشی اسلامی، از دیدگاه پژوهشگران و اعضاء علمی صورت گرفته است. روش‌: پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش، پژوهشگران و اعضاء هیئت‌علمی مراکز پژوهشی اسلامی به تعداد 2328 نفر است .ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای بوده است که بر اساس یافته‌های پژوهش فرج پهلو ...  بیشتر

بررسی تأثیر مدیریت دانش و مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان بر کارایی کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان

سعید سعیدا اردکانی؛ عادله دهقانی قهنویه؛ مرضیه ادیب زاده

دوره 10، شماره 23 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 113-134

https://doi.org/10.22055/slis.2018.14377.1109

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک با توجه به نقش تعدیل‌گر تعهد کاری بر کارایی کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان می‌باشد. روش: روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری کاربران (دانشجویان) کتابخانه دانشگاه اصفهان است. با استفاده از فرمول حجم کوکران نمونه 450 نفر و از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب ...  بیشتر