برنامه‌های برتر حفاظت وب جهان: ویژگی ها و زمینه فعالیت

هاجر ستوده؛ کیانوش رشیدی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 41-56

https://doi.org/10.22055/slis.2017.14907.1127

چکیده
  هدف : بررسی برنامه‌های حفاظت وب جهان به منظور تعیین زمینه‌ی فعالیت و ویژگی‌های آنها به لحاظ سابقه فعالیت، پوشش مجموعه، گستره پوشش، نوع منابع، الگوی دسترسی و نوع جامعه تحت پوشش فعالیت‌های حفاظت وبی است. روش: گردآوری داده‌ها به روش متن‌پژوهی انجام شد. برنامه‌های برتر حفاظت وبی از طریق جستجو در گوگل، مستندات، مقالات و راهنماهای ...  بیشتر