تبیین فلسفی توانایی های شناختی کاربر در رفتارهای اطلاعاتی بازیابی تعاملی اطلاعات بر اساس تجرد مثالی انسان
1. تبیین فلسفی توانایی های شناختی کاربر در رفتارهای اطلاعاتی بازیابی تعاملی اطلاعات بر اساس تجرد مثالی انسان

عصمت مومنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2021.32802.1708

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف، تبیین فلسفی توانایی های شناختی کاربر در رفتارهای اطلاعاتی بازیابی تعاملی اطلاعات بر اساس تجرد مثالی انسان است. روش: پژوهش از نوع هدف بنیادی- نظری به روش تحلیل محتوا کیفی قیاسی، ...  بیشتر
Strategic Planning for Commercialization of Research Findings in Iran: The Case Study of IranDoc
2. Strategic Planning for Commercialization of Research Findings in Iran: The Case Study of IranDoc

لیلا نامداریان؛ علی نعیمی صدیق

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 11-24

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2020.33371.1723

چکیده
  Background and Objectives: Commercialization of research is a process that transforms the knowledge produced in universities and research institutes into marketable products or services. Given its importance in higher education, commercialization of research has recently attracted the attention of policymakers in Iran. This study was thus intended to design effective ...  بیشتر
Relationship between Humble Leadership and Employee Innovation Behavior in Public Libraries in Hamadan Province: Explaining the Mediating Role of Positive Psychological Capital
3. Relationship between Humble Leadership and Employee Innovation Behavior in Public Libraries in Hamadan Province: Explaining the Mediating Role of Positive Psychological Capital

علیرضا عقیقی؛ هانیه منطقی

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 25-40

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2021.36437.1818

چکیده
  Abstract                                                      Background and Objectives: As a ...  بیشتر