علم سنجی
Publication rate and activity of Iranian researchers in the field of industrial management in social networks

علی بیرانوند؛ محمد ابراهیم سمیع؛ ساره رحمانیان؛ مهسا کشتکار

دوره 12، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 51-61

https://doi.org/10.22055/slis.2021.35987.1804

چکیده
  Background and Objectives: The significant influence of scientific and citation networks among scientific societies has caused that while identifying influential individuals and universities in each field, the issue of knowledge sharing is also highly considered. With this in mind, the present study investigates the relationship between Mendeley academic social network Altmetrics indices and Scopus, Web of Science, and Google Scholar databases in the field of economy, management, and accounting.Methodology: The present study is applied research that has been done in a descriptive-survey method ...  بیشتر

علم سنجی
International scientific collaboration of Semnan university

روح اله خادمی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 62-73

https://doi.org/10.22055/slis.2022.36820.1823

چکیده
  Background and Objectives: Recent years have seen tremendous growth in international collaboration between researchers around the world. This phenomenon and its benefits are considered by the scientific policymakers. There are many forms of scientific collaboration and co-authorship is one of the most sensible, documented, and standard forms. The purpose of this study was to study and map the scientific cooperation of Semnan University researchers at the international rank. Methodology: Data was gathered from documents indexed on WoS core collection. The authors were those who mentioned Semnan ...  بیشتر

علم سنجی
آسیب‌شناسی معادل‌گزینی اصطلاحات تخصصی در حوزة علم‌سنجی در ایران

فاطمه احمدی نسب؛ میثم جوانبخت

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 144-159

https://doi.org/10.22055/slis.2020.24584.1442

چکیده
  هدف: پژوهشگران رشتة نوپای علم‌سنجی در ایران ناگزیر به استفاده از متون انگلیسی هستند و غالباً در انجام پژوهش‌های خود به زبان فارسی، به معادل‌گزینی در این حوزه اقدام می‌کنند. از آنجا که معادل‌گزینی برای اصطلاحات توسط افراد متعدّدی صورت می‌پذیرد، معادل‌های انتخاب‌شده غالباً از یک‌دستی و هماهنگی لازم برخوردار نیست. پژوهش حاضر ...  بیشتر

علم سنجی
رابطه بین شاخص‌های استنادی و دسته بندی نشریات به روش برادفورد مطالعه موردی: نشریات حوزه ناباروری

فاطمه مکی زاده؛ محمد توکلی زاده راوری؛ فرزانه سعادت

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22055/slis.2020.27824.1548

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شاخص‌های استنادی و دسته بندی نشریات به روش برادفورد در حوزه ناباروری می‌باشد. ‏روش شناسی: پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است. نشریات حوزه ناباروری در پایگاه پابمد جامعه پژوهش را تشکیل می‌دهند. ابزار ‏جمع آوری داده‌ها گزارشات رتبه نشریات برگرفته از اطلاعات دو پایگاه وب او ساینس و سایمگو در بازه زمانی ...  بیشتر

علم سنجی
جایگاه علم اطلاعات و دانش شناسی در درخت علم

ابوالفضل اسدنیا؛ مظفر چشمه سهرابی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 73-90

https://doi.org/10.22055/slis.2017.12658

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه علم اطلاعات و دانش­شناسی در میان نظام­های دانایی و چگونگی قرار گیری آن در درخت علم انجام گرفته است.روش­ شناسی: پژوهش به دو بخش کتابخانه­ای و پیمایشی تقسیم شده است. در بخش کتابخانه­ای به مفاهیم علم، فلسفه، طبقه بندی و عوامل جداسازی علوم پرداخته شده است. در بخش پیمایشی ابتدا دانشگاه­هایی ...  بیشتر

علم سنجی
?Why do mobile messaging tools in libraries

Firoozeh Dokhani؛ Amir reza Asnafi؛ nadjla hariri؛ fatemeh nooshnfard

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22055/slis.2019.24479.1433

چکیده
  Background and Objectives: This study has aimed to investigate the level of familiarity of librarians and users of the Central Library of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran with Web 2.0 services, especially mobile instant messaging applications. Another goal of this study was to provide practical solutions for using applications in order to provide library services. Methodology: This study was an applied research and was conducted with a survey-based approach. The population consisted of librarians and users of the Central Library of Islamic Azad University, Science ...  بیشتر