همرنگی استنادی هنجاری و همرنگی استنادی اطلاعاتی: تبیینی متفاوت از مزیت تجمعی استنادها
دوره 4، 9، بهار و تابستان ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 1-20

چکیده
  هدف پژوهش: طبق تحقیقات، انتظار می­رود دریافت استناد در سالهای دوم به بعد بیش از استنادهای دریافتی سال اول انتشار مقاله باشد. متخصصان این پدیده را به گونه­های متفاوت تبیین نموده­اند. هدف این پژوهش ارائه تبیینی متفاوت برای این پدیده بر مبنای عامل همرنگی استنادی است. روش پژوهش: از دو بخش پژوهش، بخش اول به روش پیمایشی و جهت سنجش سطح همرنگی ...  بیشتر

مقایسه کاربرگه منابع الکترونیکی کتابخانه ملی ایران با یونی مارک و مارک 21

مرتضی کوکبی؛ میترا پشوتنی زاده؛ فریده عصاره؛ عبدالحمید معرف زاده

دوره 3، شماره 8 ، دی 1390، ، صفحه 1-26

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی میزان استفاده از فیلدهای موجود و مناسب یونی مارک و مارک 21 برای منابع الکترونیکی در کاربرگه منابع الکترونیکی کتابخانه ملی ایران و میزان تغییر و بومی سازی فیلدهای یونی مارک در کاربرگه منابع الکترونیکی این کتابخانه است. روش: ابتدا تمام فیلدهای مناسب و قابل کاربرد برای منابع الکترونیکی در هر دو فرمت یونی مارک ...  بیشتر

به سوی اشتراک داده های پژوهشی و یکپارچگی نظامهای مدیریت پژوهش
دوره 6، 14، پاییز و زمستان ، اسفند 1393، ، صفحه 1-3

چکیده
  دانشگاه­های امروز توجه عمده ای به پژوهش و سرمایه گذاری در این عرصه می­کنند. آنها این عرصه را عرصه گسترده­ای برای تولید دانش و تولید ثروت یافته­اند. همچون دانشگاه­ها، بسیاری از سازمانهای دولتی (بویژه وزارتخانه ها و مراکز پژوهشی) اقدام به اجرای طرح­های گوناگون پژوهشی و بهره گیری از نتایج آنها می­کنند. برونداد همه این فعالیت­ها، ...  بیشتر

بررسی تطبیقی گرایش های اطلاعاتی قومیتهای مختلف عضو کتابخانه های عمومی استان خوزستان

حسین صفری؛ عبدالحسین فرج پهلو

دوره 7، شماره 15 ، خرداد 1394، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22055/slis.2015.11316

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی گرایش­های مطالعاتی اعضای کتابخانه­های عمومی استان خوزستان بر اساس قومیت­ها و شهرهای مختلف استان است تا مشخص شود که آیا این افراد دارای گرایش مطالعاتی یکسانی هستند یا اینکه به منابع خاص خود و متفاوت با دیگر اقوام و شهرهای استان  نیاز دارند. روش: پژوهش حاضر پیمایشی بوده و بر اساس پرسشنامه مبتنی بر رده­بندی ...  بیشتر

جستاری در رویکرد مطلوب آینده پژوهی فناوری اطلاعات در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی

محمدحسن عظیمی؛ غلامرضا فدایی

دوره 8، شماره 18 ، اسفند 1395، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22055/slis.2017.11646

چکیده
  هدف: هدف این مقاله ارائه راهکارهای مناسب برای آینده‌پژوهی در حوزه فناوری‌های اطلاعات مورد استفاده در کتابخانه‌های دانشگاهی می‌باشد تا با بهره­گیری از راهکارهای ارائه شده بتوان به شکل مطلوب و مؤثرتری در حوزه مورد نظر مطالعات آینده‌پژوهی را هدایت و اجرا نمود. روش: روش مورد استفاده در این پژوهش بررسی متون و روش‌های مورد استفاده ...  بیشتر

ترسیم و تحلیل شبکه مفهومی ساختار دانش حوزه ی علم سنجی ایران

حمید احمدی؛ فریده عصاره؛ غلامرضا حیدری؛ ملوک السادات حسینی بهشتی

دوره 9، شماره 21 ، آذر 1396، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22055/slis.2018.11650

چکیده
  هدف‌: هدف مقاله‌ی حاضر، بررسی شبکه مفهومی ساختار دانش حوزه‌ی علم‌سنجی ایران از طریق مدارک تولید شده پژوهشگران ایرانی در داخل و خارج از کشور می‌باشد.روش‌شناسی این پژوهش با استفاده از روش تحلیل هم‌واژگانی و تحلیل شبکه اجتماعی صورت گرفته است. جامعه پژوهش، شامل تمامی مدارک این حوزه در قالب کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها، طرح‌های پژوهشی ...  بیشتر

توسعه و تکامل مفهوم مدل ذهنی در بافت نظام‌های اطلاعاتی: از نگاهی عام تا پیش‌بینی عملکرد

رضا رجبعلی بگلو؛ رحمت الله فتاحی؛ مهری پریرخ

دوره 7، شماره 16 ، آذر 1394، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22055/slis.2016.12032

چکیده
  هدف: مقاله حاضر تلاش دارد تا به معرفی مدل ذهنی افراد در استفاده از نظام‌های اطلاعاتی به منزله یک حوزه پژوهشی بپردازد. روش: روش پژوهش تحلیل مفهومی است. پژوهشگر از طریق مرور پژوهشهای مرتبط، به مفهوم‌پردازی مدل ذهنی و عوامل موثر بر آن در بافت نظام‌های اطلاعاتی از دیدگاه پژوهشگران پرداخته است. یافته‌ها و نتیجه‌گیری: واکاوی پژوهش‌ها ...  بیشتر

بررسی کیفیت وب‌سایت‌های سفارت‌خانه‌های کشور ایران و ترسیم روابط شبکه‌ای پیوندی آنها

الهه امتی؛ امیر رضا اصنافی؛ سید جواد قاضی میرسعید

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22055/slis.2017.19462.1280

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه تعیین وضعیت کیفیت وب‌سایت‌های سفارت‌خانه‌ها و ترسیم روابط شبکه‌ای پیوندی آنهاست.روش­ شناسی: این مطالعه از نوع کاربردی است و با استفاده از روش‌های پیمایشی و وب سنجی انجام شده است. جامعه آماری شامل 145 وب‌سایت سفارت‌خانه بود. ارزیابی با استفاده از ‌ابزار ارزیابی کیفیت وب‌سایت‌ها (WQET‌) و نرم افزار‌‌ Webometric ...  بیشتر

ارزیابی محیط دانش‌آفرینی در مراکز پژوهشی اسلامی

رضا کریمی؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ فریده عصاره

دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش ، آذر 1398، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22055/slis.2017.22729.1358

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی محیط خلق دانش مراکز پژوهشی اسلامی، از دیدگاه پژوهشگران و اعضاء علمی صورت گرفته است. روش‌: پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش، پژوهشگران و اعضاء هیئت‌علمی مراکز پژوهشی اسلامی به تعداد 2328 نفر است .ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای بوده است که بر اساس یافته‌های پژوهش فرج پهلو ...  بیشتر

ارزشیابی کیفیت داده‌های نظام‏ های رایانه‏ ای-کتابخانه‏ ای ایران براساس دیدگاه کاربران نهایی این نظام‏ ها

عبدالحسین فرج پهلو؛ مهری شهبازی؛ علی رضا رحیمی؛ فریده عصاره

دوره 10، شماره 24 ، شهریور 1397، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22055/slis.2017.22265.1344

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین کیفیت داده های نظام های رایانه ای-کتابخانه ای ایران با توجه به نظرات کاربران نهایی این نظام ها است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر به روش پیمایشی به مقایسه کیفیت داده­های سه نظام رایانه‏ای- کتابخانه‏ای پارس‏آذرخش، نوسا و پیام مشرق، از نظر محتوا، سازماندهی، شکل ارائه و استفاده پرداخت. یافته‌ها: در سه نظام رایانه‏ای ...  بیشتر

نقش مدل‏سازی در پژوهش‌های مربوط به شناخت رفتار اطلاعاتی کاربران

زینب فری زاده؛ زاهد بیگدلی

دوره 9، شماره 20 ، مرداد 1396، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22055/slis.2017.19224.1269

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش مدل‎سازی در حوزه رفتار اطلاعاتی است. روش/ رویکرد پژوهش: روش انجام این پژوهش مطالعه کتابخانه‎ای- سندی است. یافته‌ها: یافته‏های این پژوهش نشان داد که مدل‏سازی در حوزه رفتار اطلاعاتی به درک این‏که اطلاع‎یابی چه‎وقت، چرا و چگونه رخ می‎دهد، می‎انجامد. مدل‏سازی رفتار کاربران همچنین ...  بیشتر

کاربست نظریة انسجام هالیدی- حسن در حوزة علم اطلاعات و دانش‌شناسی: بررسی چکیده‌های نشریات برتر حوزه‌های هفتگانه موضوعی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

فاطمه احمدی نسب

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22055/slis.2018.24484.1434

چکیده
  هدف: در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت و نقش چکیده در مقالات علمی و اهمیت ذخیره و بازیابی آن در نظام‌های بازیابی اطلاعات، به یکی از مسائل زبانی نگارش چکیده، یعنی انسجام، به طور اخص انسجام دستوری پرداخته شده است. روش­ شناسی: 504 چکیده از نشریات برتر پایگاه استنادی علوم جهان اسلام از حوزه‌های عام هفتگانه موضوعی علوم بر اساس نظریه انسجام ...  بیشتر

بررسی تناسب الگوی تعالی سازمانی با کتابخانه های دانشگاهی ایران

مریم پارسائیان؛ نصرت ریاحی نیا؛ سمیه آخشیک؛ محمد حسن زاده

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22055/slis.2018.26872.1519

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تناسب الگوی تعالی سازمانی و نظام وزن‌دهی آن با کتابخانه‌های دانشگاهی ایران است.روش: پژوهش حاضر در دو مرحله کیفی و کمی انجام گرفت. در مرحله کیفی با استفاده از پنل دلفی، مهمترین معیارهای فرعی الگوی تعالی سازمانی متناسب با کتابخانه‌های دانشگاهی ایران شناسائی شد، در مرحله کمی با استفاده از پرسشنامه متناسب‌سازی ...  بیشتر

بزرگان کوچک و اطلاعات

زاهد بیگدلی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ زیور صباغی نژاد؛ غلامرضا رجبی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22055/slis.2017.15925.1157

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی و دسته بندی نیازهای اطلاعاتی کودکان است. منظور از کودک، بر اساس پیمان نامه حقوق کودک، افراد تا سن 18 سالگی است. روش ­شناسی: این مقاله به شیوه مروری تحلیلی انجام گرفته است. در بخش اول به مرور پژوهشهای داخل و خارج از ایران که به دسته بندی نیازهای اطلاعاتی کودکان پرداخته اند، توجه شده است و در بخش دوم، جمع بندی، ...  بیشتر

نشانه‌شناسی و اف.آر.بی.آر.

خدیجه مرادی؛ سعید رضایی شریف آبادی

دوره 10، شماره 23 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22055/slis.2018.14930.1129

چکیده
  هدف: پاسخگویی به این سوال است که آیا الگوی اف.ار.بی.آر. دارای ساختاری نشانه‌شناسی است؟ آیا می‌توان الگوی اف.آر.بی.آر. را بر اساس نشانه‌شناسی بررسی نمود؟ روش: روش پژوهش تحلیل مفهومی است. بررسی تطبیقی بین مفاهیم الگوهای دو نظریه‌پرداز نشانه‌شناسی، "سوسور" و "پیرس" با موجودیت‌ها و روابط الگوی اف.آر.بی.آر. انجام شده است. یافته‌ها:  بررسی ...  بیشتر

Documentation Status in Shahid Chamran University (SCU) Registrars from Their Employees’ Viewpoints

مرتضی کوکبی؛ فاطمه سبزی زاده؛ غلامرضا حیدری

دوره 9، شماره 22 ، اسفند 1396، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22055/slis.2019.24160.1423

چکیده
  Abstract: The purpose of the present survey is to study the status of knowledge documentation in SCU registrars from the registrars’ employees’ viewpoints in SCU. The research is a survey of a descriptive-analytical type. The questionnaires were distributed among 110 registrars’ employees in SCU. To analyze the data, some descriptive and inferential statistical tests were employed. Findings indicate that the documentation status is relatively desirable, and the employees’ awareness of documentation values is high. Based on employees’ viewpoints, five instructional, ...  بیشتر

بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شیراز

زهرا نعمت الهی؛ فریده عصاره

دوره 10، شماره 25 ، آذر 1397، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22055/slis.2019.22871.1370

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضرسنجش میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شیراز به منظور اطلاع از وضعیت به کارگیری و بهره مندی این کتابخانه ها از فناوری های اطلاعاتی است.روش پژوهش: پژوهش حاضر کاربردی و از نوع توصیفی-تحلیلی است و روش مورد استفاده در این پژوهش پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانه ...  بیشتر

فراتحلیل مطالعات کاربران کتابخانه‌های عمومی از منظر پیشینه‌پژوهی: مروری نظامند

محمد حسن زاده؛ زینب غیوری

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22055/slis.2019.29497.1601

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل مطالعات کاربران کتابخانه‌های عمومی ایران و دستیابی به فهمی دقیق از یافته های پژوهش های پیشین در این زمینه انجام گرفته است.روش: در این مطالعه از روش جستجوی پایگاه‌های اطلاعاتی با استفاده از کلیدواژه‌های user studies", "user study" , "public library user studies" " ," The importance of user studies" در بین پایگاههای اطلاعاتی خارجی Google Scholar, Scopus, ...  بیشتر

Analysis of Iranian faculty information sharing in social networks: the case of Shahid Chamran University

زاهد بیگدلی؛ فرزانه قنادی نژاد

دوره 10، شماره 26 ، دی 1397، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22055/slis.2019.14849

چکیده
  Purpose. the purpose of this research is to analyze scientific information sharing of Shahid Chamran University of Ahvaz faculty in social networks.Method. This study which is conducted through quantitative and qualitative methods, is an applied research in terms of aim, and is of a descriptive-analytic type in nature. The population included all faculty members of Shahid Chamran University. Interview was also applied to complete the information gathered through the questionnaire. Findings. The findings showed that most respondents spend less than 30 minutes daily to share scientific information ...  بیشتر