نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش: طبق تحقیقات، انتظار می­رود دریافت استناد در سالهای دوم به بعد بیش از استنادهای دریافتی سال اول انتشار مقاله باشد. متخصصان این پدیده را به گونه­های متفاوت تبیین نموده­اند. هدف این پژوهش ارائه تبیینی متفاوت برای این پدیده بر مبنای عامل همرنگی استنادی است.
روش پژوهش: از دو بخش پژوهش، بخش اول به روش پیمایشی و جهت سنجش سطح همرنگی استنادی نمونه پژوهش که نویسندگان حوزه­های علوم اجتماعی و علوم انسانی ایران بوده­اند، انجام گرفت. بخش دوم به روش تحلیل استنادی و جهت استخراج الگوهای رفتار استنادی نویسندگان  بخش اول پژوهش انجام گرفت. سپس داده­های بخش اول و دوم پژوهش به روش رگرسیون چندگانه و با متد گام به گام جهت تعیین میزان قدرت پیش بینی دو عامل همرنگی استنادی هنجاری و همرنگی استنادی اطلاعاتی در تبیین الگوی رفتار استنادی نویسندگان در استناد به مقالات پراستناد مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ­ها: یافته­های تحلیل رگرسیون بیانگر آن است که بخشی از واریانس این پدیده بر مبنای عامل همرنگی استنادی قابل تبیین است. یافته­ها نشان می­دهند که همرنگی استنادی اطلاعاتی قدرت پیش­بینی بالاتری نسبت به همرنگی استنادی هنجاری دارد. نویسندگان در درجه اول با انگیزه صحت فکر و عمل، و در درجه بعد، با انگیزه همرنگی با هنجارهای گروهی به تعداد استنادات مقالات توجه می­کنند.
نتیجه گیری: شبکه­های استنادی نوعی شبکه اجتماعی مجازی با هنجارهای مختص خود هستند که ایجاد کننده هنجارهایی گروهی از جمله همرنگی استنادی است. در بررسی دقت و اعتبار شاخص­های استنادی لازم است که تأثیر این هنجارها نیز مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Normative and Informational Citing Conformity: A different Indication of the Collective Priority of Citations

چکیده [English]

Aim: The research conducted on citation behaviors show that whatever the number of citations an article receives in the first publication year, more is expected in the years after. The present research aims at exploring a distinct explanation for this phenomenon based on Citing Conformity factor.
Method: The research has been done in two separate parts. The first part was a survey that was conducted to assess the level of Citation Conformity of research sample. The second part was performed using citation analysis method, to identify the citation behavior patterns of authors based on their articles. The data gathered was analyzed using Multiple-Regression Method and stepwise model in order to assign the power of Normative Citing Conformity and Informational Citing Conformity factors in prediction of authors’ citation behavior patterns.
Results: Results of the Regression analysis indicated that part of the variance of this phenomenon is justifiable based on Citing Conformity. The results showed that Informational Citing Conformity was more predictable than Normative Citing Conformity, i.e., authors basically consider the number of article citations based on a presumed honesty in thought and action. Another motivation for citing such articles is conformity with group norms.
Conclusion: The results revealed that the type of special norms in citation networks, as virtual social networks, can follow group norms like Citation Conformity. It is necessary to consider the effects of these norms in order to validate citation index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citation Theories
  • Citing Conformity
  • Normative Conformity
  • Informational Conformity
  • Citation Motivations
  • Citation Patterns