نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر باهدف شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر طراحی یک وب سایت ویژه بزرگسالان نوسواد، و ارائه الگویی جهت طراحی وب‌سایتی ویژه آنان صورت گرفت. جامعه پژوهش از یکطرف شامل وب سایت‌های سوادآموزی در جهان و از طرف دیگر، آموزشیاران نهضت سوادآموزی تهران بود که از میان آنها دو نمونه به تعداد 21 وب‌سایت سوادآموزی و 306 آموزشیار از ناحیه‌های مختلف سوادآموزی در تهران انتخاب شد. روش پژوهش پیمایشی تحلیلی است. گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه­ای بود که بر اساس مطالعه­ی ویژگی‌های 21 وب‌سایت سوادآموزی در جهان تهیه شد و با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای در اختیار آموزشیاران قرار گرفت. در نهایت براساس نظرات کارشناسان و نیز آموزشیاران سوادآموزی، تمام مولفه ها و امکانات لازم یک وب سایت نوسوادان بزرگسال مشخص ‌شد و یک صفحه اصلی وب سایت بر‌مبنای تمام این امکانات، به­عنوان الگو، طراحی و ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Suggesting a Pattern for Establishment of a Website Specific for Iranian Adult New Readers

چکیده [English]

Aim: This research aimed at identification of factors being important in designing a website specific to Iranian adult new readers. Studying the literature review on the topic outside and inside Iran, and visiting and surveying some 21 websites on adult new readers, researchers have tried to accomplish their goal.
Method: In this survey, 21 websites on adult new readers were identified and downloaded to a personal computer and studied. The required data was collected by means of a questionnaire devised for the purpose of this study and administered among a stratified-randomly selected sample of 306 adult instructors.
The present research was based on two questions: 1. what are the important factors involved in designing a website specific to Iranian adult new readers? 2. What could be an optimum pattern for establishment of a website specific to Iranian adult new readers?
Results: to answer the first question, all factors included in downloaded websites plus four other options of “gallery”, “chat”, “TV programs”, and “index” can be included in the suggested website. To answer the second question, considering the options available in the downloaded websites, it was concluded that except two options of “user account” and “donation” that were judged with medium level of importance by respondents, all other options could be included with confidence in a website specific to Iranian adult new readers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adult New Readers
  • Iran
  • Website
  • Design