نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

هدف : هدف از پژوهش حاضر، بررسی انتشارات علمی حوزه موضوعی مدل پذیرش فناوری و
ترسیم نقشه بروندادی علمی این حوزه، طی سالهای 6393 تا 1166 است.
روش : در این پژوهش از روش علمسنجی استفاده شده است. با جستجوی انجام شده، در
مجموع، 6110 پیشینه کتابشناختی از پایگاه وب آو ساینس در زمینه موضوعی مدل پذیرش فناوری با
اعمال محدودیت زمانی 1166 6393 به دست آمد که پس از ذخیره در حالت متن ساده - 1 وارد نرمافزار
هیست سایت 1 شد و تحلیلهای لازم بر روی آنها انجام گرفت.
یافتهها : یافتهها نشان داد که دانشگاه بینالمللی چنک گونگ با داشتن 91 مدرک ثبت شده فعال-
ترین دانشگاه در این حوزه است. تعداد 1991 نویسنده در سالهای 1166 6393 مقالات خود را در -
حوزه مدل پذیرش فناوری به رشته تحریر در آورده و در کل 91901 منبع را مورد استناد قرار دادهاند.
مجلهای که بیشترین مقالات این حوزه را به چاپ رسانده است، "کامپیوترها در علوم
رفتاری 7 "  شناخته شد. از تحلیل خوشه شکل گرفته در نقشه تاریخنگاری به طور کلی میتوان این
گونه برداشت کرد که موضوع مدل پذیرش فناوری که ابتدا در قالب یک مقاله در سال 6393 مطرح
شد طی سالیان مورد توجه قرار گرفته و پژوهشهای زیادی بر مبنای آن انجام شده است. پژوهشهایی
که در موضوع توسعه و ارزیابی مدل نامبرده بود، استناد بیشتری را دریافت کردهاند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Citation Analysis and Mapping Scientific Output Map of Technology Acceptance Model on Web of Science Base during 1989-2011

چکیده [English]

Purpose: In this research, the effort has been focused on studying the scientific literature and materials of technology acceptance area and Output Technology Acceptance Model on Web of Science Base during 1989-2011.
Method: Through the survey, bibliographic records with Scientometric method were extracted from the Web of Science base under the subject of technology acceptance by searching the keyword “Technology Acceptance Model” and defining a time period of 1989-2011. The resultant records were then saved in plain text mode and were registered in HistCite software in order to be analyzed.
Results: The findings suggested that in 2009 the highest number of literatures were produced for Technology Acceptance Model. They also showed that Shin and Venkatesh were the most active article producers on this subject. On the other hand, two articles from Davis in 1989 are the most effective articles in technology acceptance model. Moreover, 98% of produced documents in this area have been in English and 66.2% have been in the form of journal articles. Some 2,835 authors published articles on technology acceptance model during 1989-2011, citing a total of 36,340 references. The magazine which covered the most articles in this area was Computers in Human Behavior.
Conclusion: It was noticed that the studies which developed and assessed the Technology Acceptance Model, were assumed as important and were most referred to.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Acceptance Model
  • Scientometrics
  • Scientific map
  • Web of Science