نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

هدف این پژوهش ساخت، اعتباریابی و پایاسازی مقیاسی برای سنجش مهارت های سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه پیام نور بوده است. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی بوده و جامعه آماری آن را کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان همدان در سال تحصیلی 91-1390 تشکیل می داده اند که تعداد کل آنها 28530 نفر بوده است. برای نمونه گیری از شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شد و بر این اساس تعداد 387 نفر آزمودنی از دو مرکز انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات، مقیاسی به نام مقیاس سنجش سواد اطلاعاتی توسط محقق براساس معیارهای علمی و به شکل طیف لیکرت ساخته شد. این مقیاس دربرگیرندۀ 5 مؤلفه (مبتنی بر 5 استاندارد سواد اطلاعاتی) و 30 گویه است که آزمودنی باید آنرا به شیوه خود-ارزیابی پاسخ دهد. برای مناسب سازی گویه های آن از توان افتراقی و برای تعیین میزان روایی آن از روایی محتوایی، صوری و سازه (روایی همگرا و تحلیل عاملی) استفاده شده است. بر این اساس، میزان همبستگی بین این آزمون و آزمون اصغرنیا (1388) در روایی همگرا 77/0 بوده است. همچنین نتیجۀ تحلیل عاملی اکتشافی (به روش تحلیل مؤلفه های اصلی) بر روی مقیاس به استخراج 6 عامل با یک واریانس تراکمی نزدیک 5/66% منجر می شود. برای تعیین میزان پایایی آزمون نیز از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است؛ بر این اساس میزان آلفای کرونباخ برای کل گویه ها 94/0 بوده است. در کل نتایج تحقیق نشان داد که مقیاس سنجش سواد اطلاعاتی، مقیاسی مناسب برای استفاده در سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان در بافت نظام آموزش از دور بوده و از روایی و پایایی لازم برخوردار است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development and Test of Credibility and Reliability of a Scale for Measurement of Information Literacy of Students in a Distance Learning System

چکیده [English]

Aim: This research aimed at development, assessment and testing of a scale for the measurement of information literacy skills in the students of Payam Noor Universtiy.
Method: Survey method was used in this research and the research population was all the 28530 students enrolled in Hamedan Payam Noor University in the local academic year 1390-9. A sample consisted of 387 students were selected by random cluster sampling method. A scale was devised for the purpose of this research which was named the Scale of Information Literacy Measurement and consisted of 5 components with 30 items. The respondents were to answer the survey on a self-assessment basis.
Results: a test of correlation between the Scale of Information Literacy Measurement and that of Asgharnia (1388) resulted in a Correlation Coefficient of 0.77 which denotes existence of a good relationship. Also, the factor analysis test resulted in formation of 6 factors with a variance of %66.5. The reliability of the scale was tested by Cronbach’s Alpha which resulted in an alpha of 0.94.
Conclusion: All in all, as a result of the survey, it can be concluded that the Scale devised proved to be appropriate for measuring information literacy of the target students within the context of Distance Learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information literacy
  • Scale
  • students
  • Payam Noor
  • University
  • Hamadan