نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 1- دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه یزد

2 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه یزد.

3 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه یزد

چکیده

چکیده:
هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مولفه‌های عملکرد، به ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های عمومی استان یزد در سال 1388 با استفاده از رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تحلیل شکاف پرداخته است.
روش تحقیق: یکی از مدل‌های بسیار توانای ارزیابی عملکرد، مدل کارت امتیازی متوازن است که در آن تمام جوانب سازمان به طور متعادل و متوازنی بررسی می­شود. لذا، در مدل پیشنهادی با در نظر گرفتن ابعاد کارت امتیازی متوازن، معیارها و ابعاد موجود برای ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های عمومی استان یزد استخراج شده است و از مدل تحلیل شکاف به عنوان ابزاری جهت تعیین میزان شکاف میان انتظارات و ادراکات استفاده گردیده است. سپس با کمک تکنیک‌ تاپسیس فازی اهمیت هر یک از شاخص‌ها تعیین شده است و در نهایت با توجه به وزین نمودن شکاف هر یک از ابعاد، شاخص‌ها رتبه بندی شدند.
یافته ها: با توجه به نتایج بدست آمده در بعد مالی شاخص‍‌ استفاده از منابع خریداری شده جدید، در بعد مشتری شاخص توسعه مجموعه کتابخانه از بعد سخت افزاری، در بعد فرایند داخلی شاخص‌ روند آموزشی کارمندان و در بعد رشد و یادگیری مخارج آموزش کارمندان دارای بیشترین شکاف وزین شده می باشند.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های به دست آمده پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد کتابخانه های عمومی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Integrated Balanced Score Card and Gap Analysis Model for Performance Measurement Using Fuzzy TOPSIS

نویسندگان [English]

  • Saeed Saeeda Ardakani 1
  • Mahmoud Zanjirchi 2
  • Hamid Babaei 3
  • Mohamad Bagher Jafari 4