نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم اجتماعی و مدیر کل کتابخانه‌های عمومی خوزستان

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیده
هدف: بیگانگی از کار، یکی از مهم ترین پدیده های عصر کنونی است که با رویکرد های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با رویکردی جامعه شناختی سعی در شناخت دقیق این پدیده و همچنین عوامل تاثیر گذار بر آن را دارد.
روش شناسی: جامعه مورد مطالعه در این تحقیق کلیه کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان می­باشد. پژوهش حاضر به صورت سرشماری انجام می­گردد. به عبارت دیگر، کلیه جامعه آماری مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق، پیمایشی و ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه­ی محقق ساخته ایست که پس از بررسی اعتبار و پایایی آن، مورد استفاده قرار گرفت. داده­ها با استفاده از نرم افزار spss16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای آزمون فرضیه­ها نیز از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده گردید.
یافته­ها: نتایج بدست آمده نشان داده است که بین رسمیت، سلسله مراتب اقتدار در سازمان، تقسیم کار (به عنوان متغیر های مستقل) با بیگانگی از کار (به عنوان متغیر وابسته) رابطه معنادار است.
نتیجه­گیری: نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز حاکی از آن است که متغیرهای مستقل پژوهش قادر به پیش بینی 11/0 از واریانس بیگانگی از کار هستند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Bureaucracy in the Work Alienation of Librarians of Public Libraries in Khouzestan

نویسندگان [English]

  • Lafteh Mansoori 1
  • Alihossein Hosseinzadeh 2
  • Abdolreza Navah 3