نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

3 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف تحقیق حاضر تحلیل رابطه پنج عامل ابعاد شخصیتی کتابداران در کتابخانه های دانشگاهی استان همدان با نوع کار و مدل سه بعدی تعهد سازمانی(عاطفی، مستمر و هنجاری) است.
روش: پژوهش با استفاده از روش پیمایشی تحلیلی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه­ی آزمون های پنج عاملی شخصیت NEOPI-FF و مدل سه بعدی تعهد سازمانیAllen & Meyer است. جامعه پژوهش 83 نفر است. روش آماری مورد استفاده  جهت تجزیه و تحلیل داده ها آزمون همبستگی پیرسون، آزمون مجذور کای و  تحلیل رگرسیون ( دومتغیره و چند متغیره ) است.
یافته‌ها: یافته ها نشان داد که بین متغیرهای شخصیتی برونگرایی و روان رنجورخویی یا تهییچ پذیری با تعهد عاطفی سازمانی و متغیر شخصیتی "باز بودن و خلاقیت" با تعهد هنجاری سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین نوع کار و تعهد مستمر سازمانی، بین متغیر شخصیتی  برونگرایی و خلاقیت با نوع کار رابطه معناداری وجود دارد که البته این دو متغیر در بخش خدمات فنی بیشترین نمود را داشته­اند. از بین متغیرهای تعدیلی (جنسیت ، تاهل ، سن و تحصیلات) بین متغیر تاهل با تعهد سازمانی رابطه معناداری مشاهده شد.
نتیجه­گیری: شواهد حاکی از این است که تعهد سازمانی و نوع کار تحت تاثیر ابعاد شخصیتی کارکنان کتابخانه قرار دارد. این عوامل نه تنها بر عملکرد کتابدارن بلکه بر بهبود کیفیت بهره وری سازمانی تأثیر دارد. توصیه می شود مسئولین کتابخانه ها دقت لازم را برای جلوگیری از تضاد کار- شخصیت در کتابخانه ها به عمل آورند.
کلید واژه ها: ابعاد شخصیتی، کتابداران، کتابخانه­های دانشگاهی، همدان، مدل سه بعدی تعهد سازمانی

عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Relationship Between Personality Dimensions, Task and Organizational Commitment in Hamedan Province University Libraries

نویسندگان [English]

  • nadjla hariri 1
  • Atefeh Zarei 2
  • Firoozeh Dkhani 3