نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز

2 استاد بخش علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران

چکیده

هدف:‌ این پژوهش با هدف بررسی دو متغیر مهم نگرش به تغییر سازمانی در سه بعد عاطفی، شناختی و رفتاری و مهارت در مدیریت تغییر را در کتابخانه­های هدف انجام شده است.
روش شناسی:‌ پژوهش به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه پژوهش را کلیه­ی مدیران (و یا معاونان) کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی وابسته به اتحادیه دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی جنوب کشور تشکیل داده است. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه­ای بود که در دو بخش طیف لیکرت و پرسش باز ارائه شد.
یافته های پژوهش: بین متغیر مهارت مدیریت تغییر و نگرش به تغییر سازمانی ارتباط معنی­داری وجود ندارد و نگرش عاطفی مدیران به تغییر بیش از نگرش شناختی آنها به تغییر است. همچنین بین نگرش رفتاری مدیران به تغییر و میزان تجربه آنها ارتباط معنی دار منفی وجود دارد، این در حالی است که بین نگرش شناختی مدیران به تغییر، با تجربه آنها در مدیریت کتابخانه ارتباط معنی دار و مثبت وجود دارد.
نتیجه گیری:‌ به نظر می­رسد که جهت ایجاد تغییر و تطبیق­پذیری با محیط در حال تغییر کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی، داشتن مهارت مدیریت تغییر و نگرش مثبت به تغییر هر دو لازم است. همچنین، بکارگیری مدیران جوانتر که نگرش رفتاری بهتری به تغییر دارند در کنار مدیران مجرب که نگرش شناختی آنها به تغییر برجسته­تر است می­تواند زمینه پذیرش تغییر را مهیا نماید.
کلید­واژه­ها: کتابخانه­های­دانشگاهی، مدیران، مدیریت تغییر، نگرش به تغییر، نگرش عاطفی،‌ نگرش شناختی، نگرش رفتاری.

عنوان مقاله [English]

Measuring the Relationship between the Managers Skill in Change Management and their Attitude to Change in South Iran University Libraries

نویسندگان [English]

  • saeedeh Ebrahimi 1
  • Abdolhossein Farajpahlou 2