نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی. دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به ارزیابی عملکرد مدیران کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران از دیدگاه کارکنان می پردازد که به روش پیمایشی و رویکردی توصیفی از طر یق پرسشنامه محقق‏ساخته انجام گرفته است.
روش: جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان کتابخانه‏های مرکزی دانشگآن‏های دولتی شهر تهران است که حدود100 نفر می‏باشند و از روش نمونه‏گیری تصادفی ساده 70 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. دانشگاه‏های مورد بررسی عبارتنداز: تهران، تربیت‏معلم تهران، تربیت مدرس، علم و صنعت،الزهرا(س)، علامه‏طباطبائی، شهید بهشتی، امیرکبیر.
یافته­ها: نتایح این پژوهش نشان می‏دهد که مدیران کتابخانه‏هائی که تخصص کتابداری داشته یا معاون و سرپرستان کتابدار متخصص بوده‏اند در مقایسه با کتابخانه‏های فاقد مدیر یامعاون کتابداراز عملکرد بهتری برخوردمی‏باشند.
نتیجه­گیری: می‏توان اینطوراستنباط کرد که کتابخانه‏های امروزی درحالیکه به‏سرعت به‏سوی دیجیتالی والکترونیکی شدن پیش می‏روند، نیازمند مدیرانی هستند که علاوه بر تخصص کتابداری از آخرین پیشرفت‏های تکنولوژی مطلع بوده و بر انواع نرم‏افزارهای کتابخانه‏ای اشراف داشته باشند و مهم‏ترآنکه‏ازاصول و دانش مدیریت بهره کافی برده باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Assessment of the Performance of Library Managers of the Tehran State Universities

نویسندگان [English]

  • Nosrat Riahinia 1
  • Abdolrahim Navehebrahim 2

چکیده [English]

Aim: This research paper aims at evaluating and assessing the university library managers’ performance.
Method: The research follows a descriptive method and uses a researcher-made questionnaire for collecting data from library staffs. The statistical population included all 100 Tehran universities' library staffs (approximatly100 staffs). By a simple random sampling method 70 library staffs affiliated to University of Tehran, Tarbiat Moallem University, Tarbiat Modares University, Elmo-Sanat University, Alzahra University, Alame Tabatabaei University, Shahid Beheshti University, and Amirkabir University were selected.
Findings: The findings showed that the library managers who were LIS experts with LIS degrees, or had deputies with LIS degrees, were more successful in their roles. The paper presents some implications and suggestions are presented for future research.
Conclusion: It could be concluded that today’s libraries, in a fast moving track towards digitization, need managers who possess knowledge of, and be aware of, the latest technologies as well as library software; and more importantly, they should have sufficient knowledge of management as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tehran
  • Central libraries
  • Government Universities
  • managers
  • performance
  • Measurement
  • Evaluation