نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

چکیده

هدف: مطالعه میزان رعایت روش­های استناددهی بین­المللی در تنظیم منابع و مآخذ مقالات مجلات علمی- پژوهشی فارسی حوزه علوم انسانی درسال 1388 است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر به روش پیمایشی توصیفی انجام شد. تعداد جامعه آماری 96 عنوان مجله معادل 354 مقاله انتخاب شد. روش گردآوری اطلاعات نیز سیاهه وارسی می­باشد. روش آماری مورد استفاده آمار توصیفی و آمار استنباطی می­باشد.
یافته­ها: یافته ها نشان داد که اکثریت مقالات با 2/45 درصد توسط یک نویسنده نوشته شده بودند و اکثریت مقالات مورد بررسی از شیوه استناددهی APA، 5/17 درصد مجلات از شیوه استناددهی MLA، 5/4 درصد از شیوه استناددهی ونکوور و 4 درصد از شیوه استناددهی شیکاگو استفاده نموده بودند. برای آزمون این فرضیه از آزمون ناپارامتری کروسکال والیس استفاده شد. یافته­های تحلیلی پژوهش نشان می­دهد که چون سطح معناداری آزمون 00/0 از سطح آزمون 05/0=a کوچکتر است لذا فرض صفر مبنی بر یکسان بودن میزان رعایت شیوه­های استناددهی بین المللی در تنظیم منابع و مآخذ مورد استفاده مجلات حوزه علوم انسانی با اطمینان بالای 95 درصد رد می­شود و در نتیجه فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه تفاوت معناداری در میزان رعایت شیوه­های استناددهی وجود دارد، تائید می­شود.
نتیجه گیری: نتایج نشان می­دهد که در مجلات حوزه علوم انسانی و مقالات بررسی شده روش استناد دهیAPA  بیشترین میزان استفاده را دارد در حالیکه روش استناددهی ونکوور بیش از سایر روش­های استناددهی رعایت می­شود. همچنین ناشرین بخش خصوصی شاخص­های استناددهی را نسبت به ناشرین دولتی بهتر رعایت می­کنند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on the Application of International Citation Methods in the References of the Persian Scientific Journals in Humanities during the Year 2009

نویسندگان [English]

  • zahra Abazari 1
  • Marzieh Asefi Daryani 2

چکیده [English]

Aim: The aim of this research is to study the degree the international citation method is observed in references sources of scientific journals’ articles in the field of humanities in the year 2009.
Method: The research population was all the articles published in the scientific journals in Humanities in 2009, of which a sample of 96 journals was selected randomly containing 354 articles. The required data was collected by means of a checklist devised for the purpose of this study. Both, descriptive and analytical Statistical methods were used to analyze the collected data.
Findings: Results of the study revealed that 45.2% of the examined articles were written by one author and the majority of the articles used the APA style of citation. 17.5 percent used the MLA style, 4.5 percent used the Vancouver style, and 4% used the Chicago style. Kruskal Wallis non parametric test was used to test the research hypothesis. The results indicated there were significant differences in observation of the international citation methods.
Conclusion: The APA citation method is mostly observed in Humanities journal articles, while, the Vancouver style is the most applied method among the rest of styles. In addition, the publishers of private sector much better observed the citation method indexes than government publishers. The journals of subjective Jurisprudence and Principles, Economics, and Library and Information Science possess the maximum observation rate compared with other fields; while, the journals in Physical Education have the minimum rate.