نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابخانه مرکزی دانشگاه شاهد

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شاهد

چکیده

هدف:هدف پژوهش حاضر تعیین فرایند زیست موضوعات پایان­نامه‌های کتابداری و اطلاع رسانی موجود در پایگاه اطلاعاتی پروکوئست می باشد.
روش: این پژوهش از نوع توصیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شد. جامعه مورد مطالعه سوابق 222 پایان­نامه نمایه شده از سال 2006 لغایت 2010 در پایگاه اطلاعاتی پروکوئست می باشد. برای تفکیک پایان­نامه­ها از یک طرح موضوعی شامل 12 گروه موضوعی کلی و 17 موضوع فرعی بر مبنای نظام موضوعی ISTA تنظیم شده است. ابزار گردآوری داده ها لیست کنترل بود و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای EXCEL و SPSS انجام شد.
یافته ها: موضوع کتابداری با 63 عنوان (37/28درصد)، و موضوع بازیابیاطلاعات با 52 عنوان (42/23درصد) بیشترین موضوعات پایان­نامه­ها را به خود اختصاص داده اند ولی موضوع موتورهای جستجو سابقه­ا­ی نداشته است. تولید پایان­نامه­ها به ترتیب از سال 2006 تا 2010 روبه فزونی بوده و بیشترین تولید پایان­نامه در سال 2010 با 75 عنوان، و کمترین آن در سال 2006 با 12 عنوان می باشد.
نتایج: پراکندگی موضوعات پایان نامه ها در طول سال های مختلف در دانشگاه­ها از روند منطقی تبعیت نکرده و به موضوعات قدیمی بیشتر تکیه شده است. بنابراین باید پژوهشگران کتابداری و اطلاع رسانی به انتخاب موضوعات نو و مناسب با نیازهای روز جامعه تشویق شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of the Life Process of the Subjects of Masters and Doctoral Dissertations in Library and Information Science based on the Records Available in the ProQuest Database During 2006-2010

نویسندگان [English]

  • Ali Sharafi 1
  • Hamzeali Nourmohammadi 2

چکیده [English]

Aim: This research aimed to find the life process of dissertations and theses in Library and Information science in the ProQuest database.
Method: This research is a descriptive survey based on content analysis. Statistical population included the 222 dissertations and theses registered in the ProQuest database from 2006 to 2010. 10 main categories and 17 subcategories assigned for content analysis of the subjects based on the subject scheme of ISTA databases. Data collected by checklists and analyzed by Excel and SPSS software.
Findings:Results showed that "librarianship" as a subject with 63 hits (28.37), information retrieval with 52 hits (23.42), appeared in most titles of dissertations and theses, and the longest life processes of subjects was that of librarianship and information retrieval. Also, the number of dissertations has grown from 2006 to 2010. Most of the theses produced were in 2010 with 75 titles, while the lowest number was 12 titles in 2006.
Conclusions: Distribution of subject does not follow a logical trend during years in dissertations. Emphasis was put on old subjects. Therefore, should be encouraged to select up-to-date subjects based on the current needs of the nations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subjects
  • Life Process
  • dissertations
  • Content Analysis
  • Library and Information Science