نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

هدف: هوش معنوی نه‌تنها در بُعد فردی، بلکه در بُعد سازمانی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. معنویت می‌‌تواند با تاثیر بر روی وجدان انسانها در آن‌ها حس تعهد نسبت به مسئولیت‌های روزمره زندگی را به‌وجود‌ آورده، نوعی تعهدپذیری در آن‌ها ایجاد کند. هدف پژوهش تعیین رابطه هوش معنوی و تعهد شغلی در کتابداران دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان است.
روش: روش پژوهش پیمایشی است. جامعه پژوهش را نمونه ای تصادفی به تعداد 115 نفر از کتابداران دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان تشکیل می‌دهد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌های هوش معنوی کینگ و تعهد شغلی تلا است. برای تحلیل داده‌ها از آزمون t مستقل، آزمون آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) در نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشانگر هوش معنوی در حد بالا و تعهد شغلی در حد خوب در کتابداران است. رابطه معنی­داری بین چهار مولفه هوش معنوی (بسط هوشیاری، آگاهی متعالی، تفکر وجودی و تولید معنای شخصی) و تعهد شغلی وجود دارد.
نتایج: با توجه به رابطه معنی‌دار و مثبت بین هوش معنوی و تعهد شغلی به نظر می‌رسد تقویت هوش معنوی کتابداران، انجام فعالیت‌های شغلی به صورت متعهدانه را به دنبال خواهد داشت. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the relationship between the Spiritual Intelligence and Career Commitment among Librarians in Government Universities of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Nadjla Hariri 1
  • Zarrin Zarriabadi 2

چکیده [English]

Purpose: The purpose of the research is determining the relationship between spiritual intelligence and career commitment of the Isfahan university librarians.  
Method: Using survey method, both the King spiritual intelligence questionnaires and Tella career commitment questionnaire were used and administered for data collection. A sample of 115 librarians was taken from all of the Isfahan university librarians.
Findings: Spiritual intelligence of the librarians proved to be at a high level, and their career commitment was also at a good level. There was a significant relationship between Career Commitment and the four components of spiritual intelligence, i.e., Personal Meaning Production, Transcendental Awareness, Conscious State Expansion, and Critical Existential Thinking.
Results: Regarding the significant relationship between spiritual intelligence and career commitment, it seems that augmentation of spiritual intelligence may lead to increase in career commitment of librarians.