نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس گروه فناوری اطلاعات و مدیریت دانش پژوهشگاه صنعت نفت

2 کارشناس ارشد مدیریت دانش پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، سنجش وضعیت آمادگی پژوهشگاه جهت پیاده­سازی مدیریت دانش در سازمان می­باشد. اطلاعات این طرح از طریق پرسشنامه محقق ساخته که شامل 51 سوال می­باشد گردآوری شده است.نمونه آماری این پژوهش را 130 نفر از محققین پژوهشگاه تشکیل داده­اند و با توجه به اطلاعات مربوط به شاخص­ها که از طریق پرسشنامه جمع­آوری شده، وضعیت آمادگی پژوهشگاه برای پیاده­سازی مدیریت دانش سنجیده شده است. در این پژوهش از دو منظر به سنجش وضعیت آمادگی پژوهشگاه پرداخته شده است، که عبارت است از 1-ابعاد  فرهنگ سازمانی، پشتیبانی فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی و فرآیندهای مرتبط با آنها 2-باور  کارکنان از منظر سودمندی و سهولت اجرای فرآیندهای مدیریت دانش. نتایج پژوهش بیانگر آن است که پژوهشگاه از منظر اول، در زمینه تعریف فرآیندهای مناسب کاری دارای آمادگی نبوده ولی از منظر دوم دارای آمادگی لازم می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Feasibility Study of Implementation of Knowledge Management in the Research Institute of Petroleum Industry

نویسندگان [English]

  • Fariborz Kamali tabrizi 1
  • Zohreh Gholamhoseinzadeh 2

چکیده [English]

The present research aimed at investigation of the feasibility of implementation of Knowledge Management in the Research Institute of Petroleum Industry. Data was gathered by means of a researcher-made questionnaire consisting of 51 items. The research sample consisted of 130 researchers. Preparedness of the institute was investigated from two angles: 1. The Organizational Culture, consisting of the organizational structure and its IT support; 2. The personnel belief in usefulness and ease of implementation of KM processes. Results of the study revealed lack of preparedness in the RIPI regarding the first viewpoint; however, it seems that the RIPI is prepared in regards with the second viewpoint.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Organizational Preparedness
  • RIPI
  • Research Institute of Petroleum Industry