نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

3 کتابخانه دانشکده مهندسی و علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان به­کارگیری مدل بازاریابی 4P در کتابخانه­های دانشگاه شهید چمران انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و روش اجرای آن پیمایشی است. در این پژوهش، برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه مبتنی بر پژوهش بصیریان جهرمی (1387) استفاده شد.جامعه پژوهش، شامل 38 نفر از مدیران و کتابداران کتابخانه­های دانشگاه شهید چمران در سال 1390 بودند. برای تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و آزمون فریدمن استفاده گردید. یافته­های پژوهش نشان داد که میزان آشنایی مدیران و کتابداران کتابخانه­های دانشگاه شهید چمران با مفهوم بازاریابی در کتابخانه­ها در سطح «نسبتاً متوسط» است. نیمی از مدیران و کتابداران این کتابخانه­ها با ضرورت وجود واحدی مجزّا تحت عنوان واحد بازاریابی در کتابخانه­های دانشگاهی اعلام مخالفت نمودند. در کتابخانه­های دانشگاه شهید چمران، توجّه به ارائه­ی «محصول»، توجّه به «بها»، توجّه به «فعّالیّت­های تشویقی و ترغیبی» و در نهایت، توجّه به «مکان» به ترتیب اولویت­های اوّل تا چهارم را به خود اختصاص دادند. در مجموع، این نتایج گویای امکان­پذیر بودن استفاده از مدل بازاریابی 4P در این کتابخانه­هاست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Feasibility Study of Application of the 4P Model of Marketing in University Libraries: The Case ofShahidChamran University Libraries

نویسندگان [English]

  • Peyman Jalilpour 1
  • Atousa Koochak 2 3

1

2

3

چکیده [English]

This research aimed to examine the application of marketing model 4P in ShahidChamranUniversity libraries. As a descriptive survey type of research, the authors employed a questionnaire made by BasirianJahromi (2008) for data collection. The population of this research included 38 managers and librarians of ShahidChamran university libraries in 2011. Some descriptive statistical methods as well as the Freedman Test were used for the analysis of the collected data. The results of the study showed that the degree of familiarity of managers and librarians of ShahidChamranUniversity libraries with marketing concept was at anaverage level. About half of managers and librarians disagreed with having a separate unit for marketing. According to the results of the study, in ShahidChamranUniversity libraries, attention to “products” gained the first priority, while“price”, “promotion” and “place” proved to be the second, third and fourth priorities, respectively. Altogether, the results of the studyindicate that application of the 4P model of marketing seems to be feasible in SCU libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marketingmodels
  • 4P
  • Libraries
  • ShahidChamran University
  • Academic libraries