نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه خوارزمی

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت استفاده از منابع مختلف و منابع پراستناد و همچنین پراکندگی موضوعی پایان­نامه­های کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه تربیت معلم انجام شده است.
روش پژوهش: با استفاده از روش تحلیل استنادی پایان نامه­های کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت معلم در 10 سال اخیر مورد بررسی قرار داده شد. جامعه آماری این پژوهش تعداد 120 پایان نامه دفاع شده در رشته مذکور درحیطه زمانی 1380 تا1390 را تشکیل می­دهد.
یافته­ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که دانشجویان رشته مدیریت آموزشی در تهیه پایان نامه­های خود  از کتاب بیشتر از نشریات استفاده کرده‌اند. همچنین منابع به زبان فارسی بیشتر از زبان لاتین مورد استفاده واقع شده­است. پر استنادترین منبع فارسی و انگلیسی‌زبان به ترتیب فصلنامه مدیریت درآموزش وپرورش (n=50، (97/15%)) وThe Learning Organization  (n=14، (022/3%)) بوده­اند. همچنین تنها 37/16% از منابع روزآمد بودند و نیز اغلب پایان نامه­ها دارای موضوعات تکراری هستند. نتیجه­گیری:تحلیل استنادی و موضوعی پایان‌نامه‌های بررسی شده نشان داد که دانشجویان رشته مدیریت آموزشی قالب کتاب را به مجلات که نوعاً حاوی مطالب جدیدتری هم هستند ترجیح داده‌اند و بعلاوه از منابع فارسی زبان هم بیش از انگیسی زبان استفاده کرده‌اند. با توجه به اینکه اغلب تولیدات بین‌المللی به زبان انگلیسی است به نظر می‌رسد از دلایل ممکن برای تکراری بودن عناوین پایان‌نامه­های بررسی شده ضعف زبان انگلیسی و عدم استفاده لازم از ژورنال‌های بین‌المللی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A 10-yearcitation analysis study of Educational Management Masters dissertations in the Faculty of Education and Psychology, Tarbiat Moallem University

نویسندگان [English]

  • Abdolrahim Navehebrahim 1
  • Nosrat RiahiNia 2

چکیده [English]

Purpose: The purpose of the present research is to study a 10-year citation analysis of educational management masters dissertations in Faculty of Education and Psychology, Tarbiat Moallem University.
Research methodology: by using a citation analysis method, MA dissertations of educational management course for a 10-year period were analyzed. The population included 120 defended MA dissertations during the same period.
Findings: The findings showed that books were used more than journals and Persian resources more than English ones. The most cited journals in Persian and in English were “Management in Education” (n=50, 15.97%) and “The learning organization” (n=14, 3.02%), respectively. Besides, only 16.37% of resources were up-to-date and the topics were mostly repetitive.
Conclusion: The study showed that books were used more than journals and other resources that might be somehow newer. Besides, Persian resources were used more than English ones that that are written in the world lingua franca. One of the reasons why dissertations topics are repetitive might be the weakness of the students’ English proficiency that leads to not using English journals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citation analysis
  • MA Dissertations
  • Educational management field
  • Tarbiat Moallem University