نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت­های موجود در میان فهرستنویسی پیش از انتشار چاپ­های مختلف یک اثر و استانداردهای مورد استفاده، و همچنین تأثیر آن­ها بر بازیابی و گردهم­آوری آثار انجام شد.
روش/رویکرد پژوهش: روش این پژوهش از نوع مطالعه موردی است که در آن، برای نمونه فهرستبرگه‌های فیپای متعلق به چاپ‌های مختلف کتاب «خاطرات یک الاغ» که از سال 1378-1390 هفت بار چاپ شده است، انتخاب شد.
یافته­ها: یافته­های حاصل از پژوهش نشان داد که تفاوت‌های شناسایی شده در میان فهرستبرگه‌ها، از یک سو بر بازیابی و گردهم‌آوری آثار و از سوی دیگر، بر اجرای الگوی اف.آر.بی.آر. در نظام­های ذخیره و بازیابی اطلاعات تأثیرگذار هستند.
نتیجه: نتایج نشان می­دهد که فهرستبرگه­های فیپا ابزارهای مناسبی برای فراهم­آوری نظام­های ذخیره و بازیابی اطلاعات نیستند، و اشکالات موجود در آن­ها دستیابی به کارکردهای اساسی فهرست­های کتابخانه را دچار مشکل می­کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quality Assessment of Cataloging in Publication Against the Functionality of Library Catalog and FRBR

نویسندگان [English]

  • Roqayyeh Hejazi
  • Mortaza Kokabi
  • Somayyeh Alamdar

چکیده [English]

Aim: This study aimed at examination of differences existing in cataloging in publication data of various editions of works and standards used, as well as their impact on their assembly and retrieval.
Method: Case study approach was used in this research in which records belonging to a book entitled Memoirs of An Ass, that was reprinted 7 times from 1378-1390, were selected for examination.
Findings: Results of the study revealed that the difference detected among records, not only impact on retrieval and assembly of works, but also they affect the implementation of FRBR in the information storage and retrieval systems.
Conclusion: the results showed that CIP records are not suitable tools for information storage and retrieval systems and the problems they have is troublesome for achieving the ultimate functionality of the library catalogs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cataloging in publication
  • CIP
  • Cataloging standards
  • Functions of Library catalogs
  • FRBR
الیور، کریس (1390). آشنایی با مبانی آر دی ای (توصیف و دسترسی منبع). تهران: نشر کتابدار، 1390.
انجمن کتابداران آمریکا و دیگران (1371). قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن. ترجمه رحمت­الله فتاحی. مشهد: آستان قدس رضوی.
تیلور، آرلین.جی. (1381). سازماندهی اطلاعات. ترجمه محمدحسین دیانی. مشهد: کتابخانه رایانه­ای.
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (بدون تاریخ). اهداف و فواید فیپا. بازیابی شده در 5 اسفند 1390، از http://opac.nlai.ir/opac-rod/faqContent.do?command=showFAQContent&id=294479&code=1&type=2.
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (1356). فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (1376). فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان (ویرایش 2). تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (1382). فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان (ویرایش 3). تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
سلطانی، پوری؛ فانی، کامران (1362). سرعنوانهای موضوعی فارسی. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
سلطانی، پوری؛ فانی، کامران (1373). سرعنوانهای موضوعی فارسی (ویرایش 2). تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
سلطانی، پوری؛ فانی، کامران (1381). سرعنوانهای موضوعی فارسی (ویرایش 3). تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
کوکبی، مرتضی (1381). درسال‌های 78 و 79 اتفاق افتاد: بررسی دو مورد فهرستنویسی پیش از انتشار. تحقیقات کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاهی، 39، 7-22.
کوکبی، مرتضی (1384). فروست در کتابشناسی ملی ایران و مارک ایران. فصلنامه کتاب، 16(2)، 67-74.
 مداحی، فریده (1390). برخی کاستی‌های فهرستنویسی پیش از انتشار (فیپا). کتاب ماه، 14(9)، 100-103.
مدیریت اسناد و کتابخانه ملی اصفهان (بدون تاریخ). آیین نامه اجرایی فهرستنویسی پیش از انتشار. بازیابی شده در 29 اسفند 1390، از : http://provinces.nlai.ir/Default.aspx?tabid=137.
Abd Manaf, Z; Abdul Rahman, R (2006). Examining the quality of National Library of Malaysia (NLM) cataloguing in publication (CIP) records. Library Review, 55(6), 363 – 373.
IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records (2009). Functional Requirements for Bibliographic Records. Retrieved on April 8, 2010, from http://www.ifla.org/files/cataloguing/frbr/frbr_2008.pdf.
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) (2008). UNIMARC Manual. München: K.G.Saur.