نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف:مطالعۀ حاضر به بررسی تکنواسترس کتابداران دانشگاه­های علوم پزشکی جندی شاپور و شهید چمران اهواز پرداخته است.
روش:جامعۀ مورد مطالعه کارمندان شاغل در کتابخانه­های مرکزی و دانشکده­ای دانشگاه شهید چمران اهواز و کتابخانه­های مرکزی، دانشکده­ای و بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1392 می­باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده و برای تحلیل داده­ها از بسته نرم­افزاری آماری برای علوم اجتماعی(SPSS) استفاده شده است. همچنین سطح آلفا 01/0 در نظر گرفته شد.
یافته­ها:این مطالعه نشان داد که میان مؤلفه­های تکنواسترس در آزمودنی­های دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور و شهید چمران اهواز تفاوت معنادار وجود دارد. آزمون تعقیبی Post-Hocنشان داد که بالاترین میانگین­ها هم  در دانشگاه علوم پزشکی و هم در دانشگاه شهید چمران مربوط به مؤلفه­ اضافه­بار فن­آوری بوده است.
نتیجه­گیری:یافته­های این پژوهش نشان داد که فقط در مؤلفۀ هجوم فن­آوری و نه در سایر مؤلفه­ها بین آزمودنی­های مرد و زن تفاوت معناداری دیده می­شود. همچنین ملاحظه شد که از میان مؤلفه­های تکنواسترس، مؤلفه­های اضافه بار فن­آوری در کتابداران دو دانشگاهمیانگین بیشتر و در نتیجه نیاز به توجه بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of Techno-Stress among Librarians of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences and Shahid Chamran University of Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Zivar Sabbaghinejad 1
  • Gholamreza Rajabi 2
  • Fatemeh Rafieinasab 1

چکیده [English]

Aim: This study examines the Techno Stress among the librarians of both universities of Shahid Chamran and Jundishapur University of Medical Sciences.
Method: The research population consisted of all the staff employed in all active libraries in both universities including the central libraries and the rest of academic libraries located in the schools and hospitals. Data collection was performed by means of two scales: the Ragu-Nathan Technostress Scale, and the Kohn Perceived Stress Scale. The data thus collected was analyzed by means of the statistical package for social sciences (SPSS). The the significance level was determined to be 0.01.
Finding: Results of the ANOVA test showed significant differences among respondents regarding the different components of Techno Stress. The follow-up test of Tukee revealed that the differences come mainly from “Overload of technology” that received the highest average from librarians of both Shahid Chamran University and the Jundishapur University of Medical Sciences.
Conclusion: Findings revealed a significant difference between men and women only in regards with “Invasion of technology” as a component of Techno Stress. Also, it was noted that among all, the “Overload of Technology” component stood out with the highest score obtained from librarians in both universities, meaning it needed more attention than other components of Techno Stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Techno Stress
  • Shahid Chamran university
  • Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
  • Librarians
  • Libraries
اشرفی­ریزی، حسن، کاظم­پور زهرا(1390) بررسی عوامل استرس­زای شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه­های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مدیریت اطلاعات سلامت. شماره 8. صص: 41-49.
زارع­فراشبندی فیروزه(1381)کامپیوترفوبیا در بین کتابداران. تحقیقات اطلاع­رسانی کتابخانه‌های عمومی؛ شماره 12 صص:9-13. قابل دسترس از:                               http://www.ensani.ir/storage/Files/20120329123704-2150-416.pdf
Ahmad UNU, Amin SM (2012) The Dimensions of Techno stress among Academic Librarians. Procedia Soc. Behav. Sci.; V.65.pp.266-71.Available form: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812051063
ArnetzBB,Wiholm C (1997) Technological stress: psychophysiological symptoms in modern offices. J Psychosom Res.; V.43.NO.1.pp.35-42. Available form:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9263929
Bastani F, Rahmatnejad L, Jesmi F, Haghani H (2008) Breastfeeding Self Efficacy and Perceived Stress. IJNMR.V.21.NO.54.pp9-22
Brod C. (1984) Techno stress: The Human Cost of the Computer Revolution. Boston: Addison Wesley; pp11.
Doshi A (2009) Reducing library-related stress holistically [Online]. Available From: URL: http://www.liscareer.com/doshi_stress.htm.
Ennis LA (2005) The Evolution of Techno stress. Computers in Libraries;           V.25.NO.8.pp. 10-20.