نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف : شناسائی و رتبه بندی عوامل مؤثر در پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی استان یزد می باشد.
روش: روش انجام پژوهش پیمایشی – تحلیلی و جامعه آن شامل تعداد 120 کتابدار شاغل در کتابخانه های دانشگاهی استان یزد در سال تحصیلی 93-1392می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 92 نفر از آنها بصورت تصادفی و به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده، پرسش نامه محقق ساخته با مقیاس 5 درجه ای لیکرت بود. روایی صوری پرسشنامه توسط اساتید باتجربه تأیید و به منظور تأیید پایایی آن از آزمون ضریب آلفای کرونباخ(913/.) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار استنباطی و به کمک نرم افزار آماری spss18 انجام گرفت، برای سنجش میزان تأثیر عوامل مؤثر در پیاده سازی مدیریت دانش از آزمون t تک نمونه ای و برای مشخص کردن اولویت تأثیرگذاری عوامل مذکور از آزمون فریدمن استفاده گردید.
یافته ها: از میان عوامل مؤثر در پیاده سازی مدیریت دانش، تنها دو عامل فرهنگ سازمانی و امکانات فناوری از وضعیت مناسبی برخوردار می باشند.
نتیجه گیری: نتایج بدست آمده با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه کتابخانه های دانشگاهی در پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و نقشی که مدیریت دانش در رسیدن به اهداف مذکور دارد، چندان مطلوب نمی باشد که این مسأله لزوم توجه و برنامه ریزی بیشتر  از سوی مسئولین را بیش از پیش آشکار می سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploration and ranking of critical success factors of Knowledge Management implementation in Yazd Province academic libraries

نویسندگان [English]

  • Maryam Parsaeian 1
  • Nosrat Riahinia 2

چکیده [English]

Purpose: This research tried to explore and rank the critical success factors of knowledge management implementation in academic libraries in Yazd.
Method: This analytical survey was conducted on the 60 librarians in Yazd academic libraries in 2013. The data was collected by a researcher-made questionnaire of which the validity was confirmed by a group of specialists, and reliability was confirmed by Cronbach’s Alpha that was calculated to be 0.909. The status of critical factors in implementing of Knowledge Management was determined by means of a one-sample t test, and the priority of critical factors was determined by administration of the Friedman Test.
Findings: among the critical factors considered in implementation of knowledge management, only two factors, namely organizational culture and technology, were in a good situation; also, from the point of view of affecting the implementation of knowledge management in academic libraries, these two factors proved to be in the first priority as well among all of the critical factors.
Result: With respect to the importance of academic libraries in achieving the educational and research goals of universities, and the role of knowledge management in attaining these goals, the results gained did not prove to be satisfactory. This indicates the necessity of more serious consideration of the universities’ authorities regarding implementation of KM.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • implementation
  • Academic libraries
  • Yazd
آقائی، میلاد؛ آقائی،اصغر؛ آقائی،رضا (1390). بررسی تأثیرات میان راهبرد، فرهنگ، ساختار، اثربخشی سازمانی و مدیریت دانش. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، سال 21، شماره65، ص. 105-125.
پریرخ، مهری(1392). دانشورزان و چالشهای مدیریت دانش. کتاب ماه(کلیات)، سال شانزدهم، شماره دوازدهم،  ص.2- 5.
تاونلی، چارلز تی؛ ترجمه مهدی خادمیان (1380). مدیریت دانش و کتابخانه  های دانشگاهی. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی،‌4(3)،‌ص. 99-120.
جلالی، محمدحواد؛ افرازه، فاطمه؛ نظافتی، نوید (1386). طراحی و بکارگیری نرم افزار سیستم جامع مدیریت دانش (مطالعه موردی در وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران. ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، تیر1386، انجمن مهندسی صنایع ایران.
حسن زاده، محمد(1383). نقش کتابداران و اطلاع رسانان در مدیریت دانش سازمان ها. فصلنامه کتاب. شماره59. ص.101-114.
حسن زاده، محمد(1387). مدیریت دانش: مفاهیم و زیرساختها. تهران: نشر کتابدار.
خجسته فر، مرجان؛ دیده گاه، فرشته(1388). بررسی زیرساخت های مدیریت دانش در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی دانشگاه شیراز از دیدگاه کارکنان و مدیران آنها و ارایه راهکارهایی برای بهبود آن. نخسین کنفرانس بین المللی سرمایه فکری، زنجان، مهر1388، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان.
دولانی، عباس و همکاران (1392). بررسی وضعیت و عوامل مؤثر بر چرخه مدیریت دانش از دیدگاه کتابداران دانشگاهی شهرستان ارومیه. پیاورد سلامت، دوره 7، شماره 2، ص.154-162.
ربیعی، علی؛ معالی، مهناز(1388). ارائه مدلی مفهومی جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان های ایرانی (مطالعه موردی شرکت پالایش نفت تهران و فراتحلیل در چند سازمان ایرانی). مجله مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، شماره 9،ص.77-102.
رضائی، فاطمه(1388). بررسی وضعیت زیرساختهای مدیریت دانش در کتابخانه مرکزی و کتابخانه های دانشکده علامه طباطبائی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
عبدخدا، هیوا(1388). مدیریت دانش در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی. کتاب ماه(کلیات). اطلاعات، ارتباطات و دانش شناسی، شماره 141.ص.62-69.
عطاپور، هاشم(1388). بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر چرخه مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی : مطالعه موردی کتابخانه های مرکزی دانشگاههای تهران. مجموعه مقالات مدیریت دانش و علوم اطلاعات: پیوندها و برهم کنشها، تهران، بهمن 1388، تهران: نشر کتابدار.ص.25-41.
غفاری، سعید؛ زنجیردار، مجید؛حقدادی، مریم(1388). مطالعه راهبردی مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی. ماهنامه مطالعات ملی کتابداری وسازماندهی اطلاعات. شماره89، ص.78-88.
فتح اللهی، بنفشه؛ افشار زنجانی، ابراهیم؛ نوذری، دامون(1389). آیا دانشگاه اصفهان برای پیاده سازی مدیریت دانش آماده است. فصلنامه کتاب، شماره 83، ص.7 -20.
محمدی استانی، مرتضی؛ شعبانی، احمد؛ رجایی پور، سعید(1390). امکان سنجی و پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان بر پایه مدل بکوویتز و ویلیامز. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 1(1)،ص.23-44.
مرادزاده، محمد؛ کریمی، بنیامین؛ به آذین، فرید(1385). ده عامل موفقیت مدیریت دانش در سازمانها. تدبیر، سال هجدهم، شماره 169.
منصوری، حسین؛ طاهری دمنه، محسن؛ کنجکاو منفرد، امیررضا(1390). ارزیابی تأثیر راهبرد مدیریت دانش بر کارکردهای مدیریت منابع انسانی در کتابخانه های دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی با استفاده از رویکرد BSC. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فنآوری اطلاعات ایران، دوره 27، شماره 1، ص.262-278.
نیازآذری، کیومرث؛ عمویی، فتانه(1386). عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران. مجله دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره 14، ص.93-106.
هاشم پور، لیلا؛ غائبی،‌ امیر؛ رضایی شریف آبادی، سعید(1390). بررسی زیرساختهای مدیریت دانش در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، شماره 89، ص.75-88.
Chang, Mong-Yuan et al(2009). The research on critical success factors of knowledge management and classifications framework project in the executive Yuan of Taiwan government. Expert systems with applications .v. 36,p p.5376-5386.
Huang, Li-Su, Po Lai, Cheng (2012). An investigation on critical success factors for knowledge management using structural equation modeling. Social and behavioral sciences.v. 40,pp.24-30.
Huang, Y C.; Huang, SM; Lin QP, Tsai ML(2006). Critical factors in adopting a knowledge management system for the pharmaceutical industry, industrial manage. Data Syst. 105(2),pp. 164-183.
Jain, P. (2007). An empirical study of knowledge management in academic libraries in East and Southern Africa. Library review, 56(5):377-395.
Koina, C. (2003). Librarians are the ultimate knowledge managers. The Austrlian library journal. 52(3): 269-72.
Lee, Y. C. ; Lee, S. K. (2007). Capabilities processes and performance of knowledge management: a structural approach . human factors and Ergonomics in manufactury, 17(1): 21-41.
Nazim, Mohammad; Mukherje Bhaskar. Implanting knowledge management in Indian academic libraries. Journal of knowledge management practice, 2011, v.12, n.3
Valmohammadi, C.(2010). Identification and prioritization of success foctors of knowledge management in Iranian SMEs: an expert` view, African journal of business management. 4(6),pp.915-924.
Wong, K.y.(2005). Critical success factors for implementing knowledge management in small and medium enterprise. Industrial management & data systems. 95(3),pp. 201-279.
Zaim, Halil et al (2007). Performance of knowledge management practices: a casual analysis. Journal of Knowledge Management. V. 11, n. 6, pp. 54-67.