نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی. دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور

2 استاد. دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر آن است که با رویکرد تحلیل شبکة اجتماعی به بررسی شبکة هم­نویسندگی حوزة علوم اعصاب ایران در پایگاه وب آو ساینس در سال­های 1996- 2011 بپردازد.
روش: پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تحلیل شبکة اجتماعی به بررسی ساختار شبکة هم­نویسندگی حوزة علوم اعصاب ایران در پایگاه وب آو ساینس در فاصلة سال­های 1996- 2011 پرداخته و سنجه­های مرکزیت این شبکه را جهت تفسیر بهتر روابط هم­نویسندگی پژوهشگران و شناسایی افراد مؤثر در این حوزه، به­دست ­آورد.
یافته­ها: نتایج نشان داد تولیدات علمی ایران در حوزة علوم اعصاب روندی صعودی داشته و ضریب خوشه­بندی و چگالی شبکة هم­نویسندگی آن بالا است. این شبکه دارای یک خوشة اصلی متشکل از 21/78% کل شبکه است. همچنین، این حوزه بیشترین تبادلات و همکاری را با موضوعات داروسازی، روان­پزشکی، علوم­رفتاری، روان­شناسی، فیزیولوژی، جراحی، کودکان، و ارتوپدی داشته است.
نتیجه­گیری: تأثیرگذارترین افراد شبکة مورد بررسی عبارتند از زرین دست، فاتحی، شجاع، دهپور و نویسندگان دو نقطة برشی شبکه نیز عبارتند از صحرائیان و امیرجمشیدی. در صورت ادامة همکاری، می­توان انتظار داشت در سال­های آینده این شبکه به یک شبکة جهان کوچک تبدیل شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Structure of the Co-authorship Network of Neuroscience field in Iran, using a Social Network Analysis Approach

نویسندگان [English]

  • Fateemeh Baji 1
  • Farideh Osareh 2

چکیده [English]

هدف: هدف پژوهش حاضر آن است که با رویکرد تحلیل شبکة اجتماعی به بررسی شبکة هم­نویسندگی حوزة علوم اعصاب ایران در پایگاه وب آو ساینس در سال­های 1996- 2011 بپردازد.
روش: پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تحلیل شبکة اجتماعی به بررسی ساختار شبکة هم­نویسندگی حوزة علوم اعصاب ایران در پایگاه وب آو ساینس در فاصلة سال­های 1996- 2011 پرداخته و سنجه­های مرکزیت این شبکه را جهت تفسیر بهتر روابط هم­نویسندگی پژوهشگران و شناسایی افراد مؤثر در این حوزه، به­دست ­آورد.
یافته­ها: نتایج نشان داد تولیدات علمی ایران در حوزة علوم اعصاب روندی صعودی داشته و ضریب خوشه­بندی و چگالی شبکة هم­نویسندگی آن بالا است. این شبکه دارای یک خوشة اصلی متشکل از 21/78% کل شبکه است. همچنین، این حوزه بیشترین تبادلات و همکاری را با موضوعات داروسازی، روان­پزشکی، علوم­رفتاری، روان­شناسی، فیزیولوژی، جراحی، کودکان، و ارتوپدی داشته است.
نتیجه­گیری: تأثیرگذارترین افراد شبکة مورد بررسی عبارتند از زرین دست، فاتحی، شجاع، دهپور و نویسندگان دو نقطة برشی شبکه نیز عبارتند از صحرائیان و امیرجمشیدی. در صورت ادامة همکاری، می­توان انتظار داشت در سال­های آینده این شبکه به یک شبکة جهان کوچک تبدیل شود.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co-authorship
  • Scientific Collaboration
  • Network Analysis
  • Neuroscience
  • Iran
  • Web of Science
حریری، نجلا، و مهسا نیکزاد. 1390. شبکه های هم تألیفی در مقالات ایرانی رشته های کتابداری و اطلاع رسانی، روان شناسی، مدیریت، و اقتصاد در پایگاه ISI بین سال های 2000 تا 2009. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات. 26(4): 826-844http://www.jist. irandoc.ac.ir .  (دسترسی در 12/12/1390).
عصاره، فریده، عبدالرضا نوروزی چاکلی، و مریم کشوری. 1389. هم نویسندگی پژوهشگران ایران در نمایه های استنادی علوم، علوم اجتماعی، هنر و علوم انسانی در پایگاه web of science  در سال های 2000 تا 2006. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات. 25(4): 573-  595http://www.jist. irandoc.ac.ir    .  (دسترسی در 28/8/1390).
علوم اعصاب.2011. http://fa.wikipedia.org/wiki (دسترسی در 16/1/1391).
محمدحسن زاده، حافظ، حسن ابولقاسم گرجی، فرهاد شکرانه ننه­کران، و علی ولی­نژاد.1387. بررسی تولیدات علمی نویسندگان دانشگاه علوم پزشکی ایران همراه با شبکه های تألیف مشترک در پایگاه WOS (web of science) تا پایان سال 2007 میلادی. فصلنامه مدیریت سلامت. 11(34): 59-66http://www.sid.ir . (دسترسی در 28/8/1390).
Ajiferuke, Isola, Q. Burell, and Jean Tague. 1988. Collaborative Coefficient: A Single Measure of the Degree of Collaboration in Research. Scientometrics 14(5-6):421-433.
Cheong, France, and Brian J. Crobitt. 2009. A social network analysis of the co-authorship network of the pacific Asia conference on information system from 1993 to 2008.In Pacific Asia conference on information systems (PACIS) PACIS 2009 proceedings.  http://aisel.aisnet.org/pacis2009/23 (accessed  20 Jan  2012).
Glanzel, Wolfgang, and Andras Schubert. 2005. Analyzing scientific networks through co-authorship. In handbook of quantitative science and technology research. 257-276. New York: Kluwer academic publishers.DOI: 10.1007/1-4020-2755-9_12 (accessed 20 Jan 2012).
Hanneman, Robert A. and Mark Riddle. 2005. Introduction to social network methods. Riverside, CA: University of California. http://faculty.ucr.edu/~hanneman/ (accessed 2 Mar 2012)
Kuzhabekova. Aliya. 2011. Impact of co-authorship strategies on research productivity: a social network analysis of publications in Russian cardiology. University of Minnesota. http://www.conservancy.umn.edu (accessed 14 Dec 2011).
Lacobucci, Dawn. 1994. Graphs and matrixes. In Social network analysis: methods and applications. 92-66. New York: Cambridge University press. http://book.google.com (accessed 18 Mar 2012).
Morel, CM, SJ. Serruya, GO. Penna, and R. Guimara˜es. 2009. Co-authorship Network Analysis: A Powerful Tool for Strategic Planning of Research, Development and Capacity Building Programs on Neglected Diseases. PLoS Negl Trop Dis 3(8): e501. DOI:10.1371/journal.pntd.0000501 (accessed 24 Nov 2011).
Newman, M.E.I. 2001. scientific collaboration networks. I. network construction and fundamental results. Physical review E 64(016131): 1-8. http://www.citeseer.ist.psu.edu (accessed 22 Nov 2011).
Newman, M.E.I. 2004. co-authorship networks and patterns of scientific collaboration. PNAS 101(1): 5200-5205. http://www.pnas.org (accessed 21 Nov 2011).
Osareh, F., and Wilson Concepcion S. 2001.Iranian scientific publications: Collaboration, growth, and development from 1985 to 1999. In 8th international conference on scientometrics and informetrics proceedings, International Society for Scientometrics and Informetrics. International conference No8, Sydney, AUSTRALIA, 499-509 http://.cat.inist.fr (accessed 25 Dec 2011).
Stijn van Dongen .2008. Graph clustering via a discrete uncoupling process. SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications 30:211-239. http://ebi.ac.uk (accessed 2 Apr 2012).
Wang, Tao, et al. 2012. On social computing research collaboration patterns: a social network perspective. Front. Comput. Sci 6(12): 122- 130. DOI 10.1007/s11704-011-1173-9 (accessed 12 Feb 2012).
White, Howard D., and Katherine W McCain. 1998.Visualizing a Discipline: An Author Co-Citation Analysis of Information Science. Journal of the American Society for Information Science.49( 4): 327-355 http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.95.6296  (accessed 21 Nov 2011).