نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس امور کتابخانه ها/ نهاد کتابخانه های عمومی خوزستان

2 استاد/ دانشگاه شهید جمران اهواز

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی گرایش­های مطالعاتی اعضای کتابخانه­های عمومی استان خوزستان بر اساس قومیت­ها و شهرهای مختلف استان است تا مشخص شود که آیا این افراد دارای گرایش مطالعاتی یکسانی هستند یا اینکه به منابع خاص خود و متفاوت با دیگر اقوام و شهرهای استان  نیاز دارند.
روش: پژوهش حاضر پیمایشی بوده و بر اساس پرسشنامه مبتنی بر رده­بندی دیویی به بررسی گرایش­های مطالعاتی اعضای کتابخانه­های عمومی خوزستان که متعلق به یکی از اقوام عرب، بختیاری و شهرهای دزفول، بهبهان و شوشتر هستند، پرداخته است. جامعه پژوهش 118000 نفر بوده است که 254 نمونه از میان اعضای عرب، بختیاری، بهبهانی، شوشتری و دزفولی پاسخگوی پرسشنامه بودند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و آزمون کروسکال-والیس استفاده شده است.
یافته­ها: موضوع­های اسلام، هنر و ادبیات فارسی رتبه‌های اول تا سوم را در میان گرایش مخاطبین به دست  آوردند. این 5 گروه  به جز رده کلیات و زبان، در بقیه رده‌ها بر اساس آزمون آماری دارای تفاوت معناداری هستند. این 8 رده عبارتند از فلسفه و روان‌شناسی، مذهب، علوم اجتماعی، علوم محض، تکنولوژی، هنر، ادبیات و تاریخ. این پژوهش به عنوان یک راهنما برای انتخاب منابع می­تواند به کار رود. این نکته با توجه به سیاست­های هدفمندی یارانه­ها و افزایش قیمت منابع و جوابگویی دقیق به گرایش­های مطالعاتی اعضای کتابخانه­های عمومی هر شهر و قوم از اهمیت بیشتری برخوردار می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on Information Tendencies among different Ethnic Members of the Khouzestan Public Libraries

نویسندگان [English]

  • Hossein Safari 1
  • Abdolhossein Farajpahlou 2

چکیده [English]

هدف: هدف این پژوهش بررسی گرایش­های مطالعاتی اعضای کتابخانه­های عمومی استان خوزستان بر اساس قومیت­ها و شهرهای مختلف استان است تا مشخص شود که آیا این افراد دارای گرایش مطالعاتی یکسانی هستند یا اینکه به منابع خاص خود و متفاوت با دیگر اقوام و شهرهای استان  نیاز دارند.
روش: پژوهش حاضر پیمایشی بوده و بر اساس پرسشنامه مبتنی بر رده­بندی دیویی به بررسی گرایش­های مطالعاتی اعضای کتابخانه­های عمومی خوزستان که متعلق به یکی از اقوام عرب، بختیاری و شهرهای دزفول، بهبهان و شوشتر هستند، پرداخته است. جامعه پژوهش 118000 نفر بوده است که 254 نمونه از میان اعضای عرب، بختیاری، بهبهانی، شوشتری و دزفولی پاسخگوی پرسشنامه بودند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و آزمون کروسکال-والیس استفاده شده است.
یافته­ها: موضوع­های اسلام، هنر و ادبیات فارسی رتبه‌های اول تا سوم را در میان گرایش مخاطبین به دست  آوردند. این 5 گروه  به جز رده کلیات و زبان، در بقیه رده‌ها بر اساس آزمون آماری دارای تفاوت معناداری هستند. این 8 رده عبارتند از فلسفه و روان‌شناسی، مذهب، علوم اجتماعی، علوم محض، تکنولوژی، هنر، ادبیات و تاریخ. این پژوهش به عنوان یک راهنما برای انتخاب منابع می­تواند به کار رود. این نکته با توجه به سیاست­های هدفمندی یارانه­ها و افزایش قیمت منابع و جوابگویی دقیق به گرایش­های مطالعاتی اعضای کتابخانه­های عمومی هر شهر و قوم از اهمیت بیشتری برخوردار می­شود.