نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا (س)

2 عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

مقدمه: امروزه وب یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که افراد بی‌شماری از آن به مثابه اصلی‌ترین ابزار برای دسترسی به اطلاعات استفاده می‌کنند. شبکه جهانی وب نقش مهمی در حوزه های کاربردی مختلف همچون تجارت، آموزش، صنعت وسرگرمی ایفا می کند. وب سایت‌ها نقش اساسی در اشاعه اطلاعات بر عهده دارند. روش های ارزیابی وب سایت ها به منظور شناخت دقیق تر و کنترل محتواهای تولید شده بر روی وب سایت ها  مورد استفاده قرار می گیرند.
 هدف: هدف تشریح روش‌های ارزیابی وب سایت، روش وب کیو ای ام و نمایه ارزیاب است.
روش: روش مطالعات کتابخانه ای جهت تشریح روش های ارزیابی سایت استفاده شده است.
بحث و نتیجه گیری: بهره مندی از روش های کمی جهت ارزیابی کیفی وب سایت ها به دلیل کاهش خطای انسانی و متغیرهای مداخله گر حائز اهمیت است که باعث صرفه جویی در زمان شده و نتایج دقیق تری را در ارزیابی به دست می آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating Iranian State University websites accredited by Ministry of Science, Researchand Technology using WebQEM

نویسندگان [English]

  • Monireh Gharibeniazi 1
  • Masoumeh Karbala Aghaei Kamran 2
  • Amir Ghaebi 2

چکیده [English]

tools that many people use it to access information. The World Wide Web plays an important role in various applications such as business, education, industry, recreation. Websites has a significant role in information diffusion.Websites assessment methods can use to control developed content and recognizemore accurate them.
Goal: The goal of this study is to introduced webQEM and WAI.
Method: The method of this study is librarian study.
Conclusion:  Benefiting from quantitative methods to evaluate the quality of websites is important, because it reduce confounding variables and human errors and then can save time and gain accurate results in the evaluation of web sites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment quality of website
  • WebQEM
  • WAI
  • Evaluating website
  • university websites
بابایی،حسین؛ اصفهانی،محمود صالح؛ نورانی،فاطمه (1392).چارچوبی برای شناسایی و رتبه بندی شاخص های ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیک(مورد کاوی وب سایت گلستان دانشگاه پیام نور).فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران،(5) 17و 18، 1-22.
پاشازاده، فریبا (1389). ارزیابی کیفی وب‌سایت‌های کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با استفاده از روش وب کیو ای‌ام. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی ایران. 
حیدری، غلامرضا. (1384). معیارهای ارزیابی منابع الکترونیکی با تأکید بر روی وب سایت‌ها.علوم و فناوری اطلاعات.20 (3).17-32.
دغاقله،نغمه؛بیگدلی،زاهد،عظیمی؛ محمدحسن (1393). ارزیابی کیفی پورتال‌های شرکت‌های تابعة وزارت نفت ایران با استفاده از وب کی وای ام. پردازش و مدیریت اطلاعات، 29 (4)،1069=1089.
زاهد،آرش؛ قضاوی،رقیه؛ اطرج،زهرا؛  طاهری، بهجت؛ سلیمان زاده، نیره السادات؛ مظاهری، الهه (1392) ارزیابی وب سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس نظام رتبه بندی وب سنجی.مجله دانشکده علوم پزشکی اصفهان،(254) 31،1548-1561.
شیبانی،ماندانا؛ اسکروچی، رقیه؛ حاجی زین العابدینی، محسن؛ حسینی،آغافاطمه (1391) .رﺗﺒﻪ وب ﺑﻨﺪی  ﺳﺎﻳﺖ داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎی    ﻫﺎی داروﺳﺎزی اﻳﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار وب.مدیریت سلامت،(50) 15، 41-51.
صدقی، شهرام؛ تفرجی، رقیه؛ رودباری،مسعود (1391). ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ وب ﺳﺎﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺳﻨﺠﻲ.مدیریت سلامت،(50) 15،85-97.
عصاره،فریده. (1384) . علم‌سنجی:ابعاد، روش‌ها و کاربردهای آن. در مجموعه مقالات همایش‌های انجمن کتابداری اطلاع‌رسانی ایران.گردآورنده محسن حاجی زین‌العابدینی. ج.2. تهران: سازمان اسناد کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
علی بیک، محمدرضا؛ روح‌انگیز جمشیدی اورک؛ محسـن حـاجی زین‌العابدینی؛ فریبـا پاشـازاده (1390).ارزیابی کیفی وب‌سایت‌های کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ایران بـا اسـتفاده از روش «(WebQEM) وب کیوای ام». مدیریت سلامت، (43)14 ،63-75.
علیجانی،رحیم؛ کرمی، نورالله (1387) . مطالعات سنجش کمی: کتاب‌سنجی، وب‌سنجی.اطلاع‌سنجی. تهران:چاپار.
کوشا،کیوان (1386). ارتباط میان پیوندهای وبی به سایت‌های دانشگاه‌های ایران و شاخص نشر علمی آن‌ها: کشف انگیزه‌های ایجاد پیوندهای دانشگاهی. کتابداری و اطلاع‌رسانی،9 (2)،22-34.
فرج پهلو،عبدالحسین (1385). تحلیل محتوایی وب‌سایت‌های دانشگاهی و تحقیقاتی ایران. فصلنامه کتاب. 65 .261-276
ﻧﻮﮐﺎرﯾﺰی، ﻣﺤﺴﻦ؛ ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽ، ﻃﯿﺒﻪ (1391) ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﭘﺬﯾﺮی و بﺳﺎﯾﺖ . ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه  ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری از دﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮان.   ﭘﮋوﻫﺶ نامه کتابداری و اطلاع رسانی، (2) 1، 153-174.
Aleem, W; El-Wahed; N.Ismail and et al.,(2007).Efficiency Evaluation of E-Commerce Websites.World Academy of Science, Engineering and Technology .4.514-518.
Almaki, O., Duan, Y., & Frommholz, I. (2013). Developing a conceptual framework to evaluate e-government portals’ success. In In E. Ferrari & W. Castelnovo (Eds.), Proceedings of the 13th European Conference on e-Government. University of Insubria Varese, Italy, 13-14 June 2013. Vol. 1 (pp. 19-26). Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International (ACPI).
Almind, T. C. ; Ingwersen, P. (1997). Informetric analyses on the World Wide Web: Methodological approaches to webometrics. Journal of Documentation. 53(4). 404-426.
Changchit,C.(2014). Students’ perception pf cloud  computing, Issues in Information System,s 15( I), 312-322.
Chourabi, H., et al. (2012). Understanding smart cities: An integrative framework. In Proceedings of the 45th Hawaii International Conference on System Sciences (pp. 2289-2297). Washington, DC: IEEE Computer Society.
Cole, C. (2012). Information Need. A Theory Connecting Information Search to Knowledge Formation. Medford, NJ: Information Today.
Das, P., Classen, H. W., & Dave, R. (2013). Cyber-Security threats and privacy controls for cloud computing, emphasizing software as a service. The Computer & Internet Lawyer, 30, 20-24.
Cornnolly D.(2000). A Little History of the World Wide Web.avalaible at: http://www.w3.org/History.html
Desouky,Al;arafat,h; ramzy, H.(2008).Toward complex academic website quality evaluation method (QEM) frame work: quality requirements phase definition and specification.INFOS. Cairo-Egypt.Faculty of Computers & Information-Cairo University.24(5). 27-29.
Evans, J., R.; King, V. E.(1999) .Business-to-business marketing and the World Wide Web: Planning, managing and assessing web sites.Industrial Marketing management, 28(4). 41-50.
Fang-fang C.;Yi-jun, L.(2006) .A Comprehensive Evaluation Method of E-commerce Websites Using GA, CA and AHP.13th INTERNATIONAL CONFERENCE, Management science and engineering .Harbin Institute of Technology Press. 111-115.
Fasanghari, M; Gholamy, N; Chaharsooghi, S; Qadami, S.andDelgosha, M.(2008) .The Fuzzy Evaluation of E-CommerceCustomer Satisfaction UtilizingFuzzy TOPSIS.Electronic Commerce and Security In. 2008 International Symposium on.. 870- 874.
Fenton, N.E.; Pfleeger, S.L. (1997). Software Metrics: a Rigorous and PracticalApproach., 2nd Ed., PWS Publishing Company.available at://http:www. eecs .qmul. ac. uk /~norman/books/sw_metrics_book.html
Fink D; Nyaga C(2009). Evaluating web site quality: the value of a multi paradigm approach, Benchmarking.International Journal 16(2). 259-261.
Förster, T. (2013). Informationskompetenz in der Sekundarstufe II. In S. Gust von Loh & W. G. Stock (Eds.), Informationskompetenz in der Schule. Ein informationswissenschaftlicher Ansatz (pp. 109-148). Berlin, Germany, Boston, MA: De Gruyter Saur.
Harman, D. (2011). Information Retrieval Evaluation. San Rafael, CA: Morgan & Claypool.
Hasan,L.(2014) .Evaluating the Usability of Educational Websites Based on Students' Preferences of Design Characteristics, International Arab Journal of e-Technology, 3( 3), 179-193.
James,L., Nahl,D.(2014), A metatheory integrating social, biological and technological factors in information behavior research . Webology, 11( 1), 1-23.
ISO/IEEE 9126-1:(2001).software engineering-product quality-part1: quality model.
Jinling C. ; Huan G.(2007) .Measuring Website Usability of Chinese Enterprise with a Heuristic Procedure.Proc of IEEE international conference of e-business. 396-399.
Kleinberg,J; Lawrence, S(2001). The structure of web. Science.Avaliable at:http:// www . sciencemag.org
Knautz, K., Göretz, J., & Wintermeyer, A. (2014). "Gotta catch'em all" – Game design patterns for guild quests in higher education. In iConfernce 2014 Proceedings (pp. 690-699).
Kusunoki, D. S., & Sarcevic, A. (2013). A participatory framework for evaluation design. In iConference 2013 Proceedings , 860-864.
Liu P.; Hu R.(2008). Research on Evaluation of E-Commerce WebSites.Based on Linguistic Ordered Weighted Averaging Operator. 245-248.
Liu Y.; Kwon Y.kang,B.(2007) .A Fuzzy AHPapproach to evaluating ecommercewebsites .5th ACIS International Conference on Software Engineering Research, Management & Applications. IEEE Computer Society Washington.DC, USA. 114-124.
Mateos M. ,Mera,A, Gonza´ lez,F,Lopez,O..(2001).A new Web assessment index: Spanish universities analysis. Internet Research..Electronic Networking Applications and Policy. 11(3). 226-233.
Mainka, A., Fietkiewicz, K., Kosior, A., Pyka, S., & Stock, W. G. (2013). Maturity and usability of e-government in informational world cities. In E. Ferrari & W. Castelnovo (Eds.), Proceedings of the 13th European Conference on e-Government. University of Insubria Varese, Italy, 13-14 June 2013. Vol. 1 (pp. 292-300). Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International (ACPI).
Martín M, Olsina L (2003) .Towards an Ontology for Software Metrics andIndicators as the Foundation for a Cataloging Web System. In: Proceedings of the 1st Latin American Web Congress, Santiago de Chile. 103–113
Microsoft internet & networking dictionary(2003).Microsoft corporation .microsoft press.
Olsina L; Rossi G.,(1998) . Web-site Quality Evaluation Method: a Case Study on Museums. ICSE 99 - 2nd Workshop on Software Engineering over the Internet.at Int’l Conference on Software Engineering.avalaible at:
http://sern.cpsc.ucalgary.ca/~maurer/ICSE99WS/ICSE99WS.html, Los Angeles. US.
Orszullok, L. (2013). Informationskompetenz bei Schülern der Sekundarstufe I. In S. Gust von Loh & W. G. Stock (Eds.), Informationskompetenz in der Schule. Ein informationswissenschaftlicher Ansatz (pp. 77-107). Berlin, Germany, Boston, MA: De Gruyter Saur.
Ortega, J. L; Aguillo, I. F.(2009).Mapping world-class universities on the webInformation Processing and Management. 45(2). 272-279.
Osunade O, Ogundele CO. Valuation of the university of Ibadan website using webometric ranking parametars. Transnational Journal of Science and Technology 2012; 2(3). 66-78.
Robbins, S; S, Stylianou, A. C.(2003). Global corporate websites: An empirical investigation of content and design.Information &Management .40(3). 205-212.
Schumann, Stock,(2014). The Information Service Evaluation (ISE) Model. Webology, 11( 1),1-20.
Sartzetaki M.; Psaromiligkos, Y; Retalis S.; Avgeriou P. (2003) .Anapproach for usability evaluationof e-commerce sites based ondesign patterns and heuristics criteria.International Journal ofElectronic Commerce. 7. 51-80.
Tague-Sutcliffe,J. (1992).An introduction to informetrics. Information ProceJsing and Managf-mrnt, 28(1).1-3.
Tarawneh,OH; Ahmad;FB. (2001). Investigating the characteristics used in quantitative analysis of websites evaluation. Dept. of Information Technology, College of Arts & Sciences, Universiti Utara Malaysia.1-10.
Taylor, M; Wade. S; England, D. (2003). "Informing IT system web sitedesign through normalization, Internet Research".Electronic NetworkingApplications and Policy .Vol.13 .No. 5 .pp: 342-355.
Vultur,S. Marincas.D.(2007) .Web site project evaluation : a case study of romanian faculty of economics websites.Applied quantitative methodes. 2(3) . 289-301.
Wu, C. (2013). Learning attitude and its effect on applying cloud computing service to it education. International Journal of u- and e- Service, Science and Technology, 6(1), 39-48.