نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 عضو هیأت علمی. دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت اشتراک دانش از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 94- 93 صورت گرفته است..
روش: روش پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع توصیفی است. جامعه­ی پژوهش را کلیه­ی 5086 نفر دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 94 - 1393 تشکیل داده­اند که در رشته­های مختلف مشغول به تحصیل بوده­اند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه­ای بوده است که براساس یافته­های پژوهش پورسراجیان، اولیاء و سلطانی علی آبادی (1392) و رضایی (1392) تدوین شده بود.
یافته­ ها: نتایج به دست آمده نشان داد که از نظر دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز، زیرساخت فرهنگی و تمایل دانشجویان به اشتراک دانش در این دانشگاه وجود دارد اما زیرساخت­های دیگر یعنی عوامل انسانی، فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطی، راهبردهای مدیریتی و عوامل ساختاری – اداری دچار ضعف هستند و نیاز به تقویت دارند.
نتیجه ­گیری: در دانشگاه شهید چمران اهواز برای پیاده سازی مدیریت دانش به طور نسبی زیرساخت­های لازم وجود دارند، لیکن قبل از پیاده سازی مدیریت دانش این زیرساخت­ها لازم است با برنامه ریزی منسجم و دقیق تقویت شوند.

کلیدواژه‌ها

اخوان، پیمان، امیران، حیدر، رحیمی، اکبر (1393). مدل کاربردی اشتراک دانش کارکنان و مقایسه­ی آن در مراکز تحقیقاتی و تولیدی. فصلنامه­ی پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 6 (4)، ص183- 205.
اسماعیل­پناه، فرشاد، خیاط مقدم، سعید (1392). بررسی وضعیت موجود اشتراک­گذاری دانش بین اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها (مطالـعه موردی دانشگاه آزاد اسـلامی مـشهـد). مدیریت بهره­وری، 26، ص 43- 68.
پورسراجیان، داریوش، اولیا، محمد صالح، سلطانی­علی­آبادی، مژگان (1392). تعین و اولویت­بندی موانع به اشتراک گذاری دانش در دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی امام جواد (ع). فصلنامه تخصصی رشد فناوری، 9 (34).
توکلی، سیده سمانه، مالکیان، ناصر، نوربخش، مهدی (1391). عوامل تعیین کننده تمایل به اشتراک دانش و رفتار اشتراک دانش. فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 2 (6).
جعفرزاده کرمانی، زهرا (1390). عوامل مؤثر بر رفتار اشتراک دانش اعضاء هیات علمی رشته کتابداری و اطلاع­­رسانی در ایران و ارائه الگوی پیشنهادی. پایان­نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
حسین قلی زاده، رضوان، میرکمالی، سید محمد (1389). عوامل کلیدی مؤثر بر اشتراک دانش؛ مطالعه موردی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، 3 (1)، ص 61- 78.
رضایی، بتول (1392). بررسی وضعیت اشتراک دانش و عوامل مؤثر بر آن در سازمان برق منطقه­ای اهواز به منظور ارائه راهکارهایی برای پیاده­سازی ساز و کارهای عملی اشتراک دانش در این سازمان. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی.
رفوآ، شبنم (1390). سنجش میزان رعایت مولفه­های زیرساخت­های اشتراک دانش در صنعت بیمه ایران. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، دانشکده­ علوم تربیتی و روان­شناسی.
شاهبندرزاده، حمید، حسن نیازی، فریبا (1393). ارائه مدلی جهت شناسایی مهم­ترین عوامل موثر بر تسهیم دانش در سازمان­ها. سومین همایش علوم مدیریت تهران.
مانیان، امیر، میرا، سیدابوالقاسم، کریمی، احسان (1390). بررسی شاخص­های موثر بر تسهیم دانش در میان دانشجویان دوره­های آموزش الکترونیکی (مطالعه موردی: مرکز آموزش­های الکترونیکی دانشگاه تهران). پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 27 (1)، ص 47- 65.
نعمتی انارکی، لیلا، نوشین فرد، فاطمه (1393). بررسی عوامل سازمانی موثر بر اشتراک دانش از دیدگاه اعضای هیأت علمی. مدیریت سلامت، 17 (56)، ص 65- 79.
نعمتی­انارکی، لیلا، نوشین­فرد، فاطمه، باب الحوائجی، فهیمه، اباذری، زهرا (1392). عوامل فردی مؤثر بر اشتراک دانش میان اعضای هیات علمی دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی. مدیریت اطلاعات سلامت. 10 (5)، ص 714- 725.
Ain, Z. B., Zin Aris (2013). Requirement for Knowledge SharingBehaviour: A Review of Empirical Findings. Journal of Asian Scientific Research,3)6( 517- 526.
Chin, Wei Chong, Yee, Yen Yuen, Geok, Chew Gan (2013). Knowledg Sharing of Academic Staff: A Comparison Between Private and Public Universities in Malaysia. Library Review, 63) 3), 203 - 223.
El Harbi, Sana, R. Anderson, Alisatair, Amamou, Meriam (2010). Knowledge Sharing Processes in Tunisian Small ICT Frims. Library Review, 60(1), 24- 36.
Fullwood, Roger, Rowley, Jennifer, Delbridge, Rachel (2012). Knowledge Sharing Amongst Academics in UK Universities. Journal of Knowledge Management, 17 (1), 123- 136.
Gadirian, Hajar, Fauzi mohd Ayub, Ahmad, Silong, Abo Daud, Binti Abu Bakar, Kamariah, hosseinzadeh, Ali Mohammad (2014). Knowledge Sharing Behaviour Among Students in Learning Environments: A Review of Literature. Asian Social Science, 10( 4), 38- 45.
Hejase, J. Hussin, Haddad, ziad, Hamdar, Bassam, AlAli, Rola, Hejase, J. Ale, Beyrouti, Nouri (2014). Knowledge sharing: Assessment of Factors AffectingEmployeeMotivation and Behavior in the Lebnanese Organizations.Journal of Scientific Research & Reports. 3 (12), 1549 – 1593.                       
Isika, Nwakego Ugochi, Ismail, Maizatul Akmar, Ahmad Khan, Ali Fauzi (2012). Knowledge Sharing Behavior of Postgraduate Student in University of Malaya.The Electronic Library,  31 (6), 713 – 726.
Kathiravelu, Sunita Rega, Abu Mansor, Nur Naha, Kenny, Kamal (2013). Factors Influencing Knowledge Sharing Behavior (KSB) Among Employees of Public Service in Malaysia.International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 2 (3), 107- 119.
Neurink, Denise (2013). Knowledge Sharing from a Different Approach: The Influence of Quantity and Quality of Knowledge Sharing on Satisfaction, Trust and Commitment within a Non- profit Organization. Unpubilshed master’s thesis, Faculty of Behavioral Science Commication Science, University of Twente.
Prodromos D. Chatzoglou, Eftichia, Varimaki (2009). Knowledge- Sharing Behaviour of Bank Employees in Greece.Business Process Management Journal, 15 (2) 245- 266.
Sabbir Rahman, Muhammad, Highe Khan, Abdul, Mahabub Alam, Md,Mustamil, Norizah, Wei Chong, Chin(2014). A comparative study of knowledge sharing pattern among the undergraduate and postgraduate students of private universities in Bangladesh.Library Review. 63, 653-669.
Sohil, sadiq, Daud, Salina (2009).Knowledge Sharing in Higher Education Institution Perspectives From Malaysia.The Journal of Information and Knowledge Management, 32 (2), 125- 142.
Sveiby, Karl eric (2001). A Knowledge – based theory of the firm to guide in strategy formulation. Journa of Intellectual Capital, 2(4), 344 – 357.
Ting Jer Yuen, M. Shaheen Majid (2006). Knowledge Sharing Patterns of Undergraduate Students in Singapore.Library Review, 56 (6), 485- 495.
Yu Cheng, Ming, Yin Ho, Jessica Sze, Lau, Pei Mey (2009). Knowledge Sharing in Academic Institution: a Study of Multimedia University Malaysia.Electronic Journal of Knowledge Management, 7 (3), 313- 324.
Zikhun, Ding, Fungfai, Ng (2009). Knowledge Sharing in Architectural Design Institutes: A Multiple- Case Study. Construction Innovation, 10 (3), 267- 285.