نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابخانه مرکزی داانشگاه شهید چمران

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه پیشنهادهایی جهت انجام اصلاحات در فرمول‌های فلش/دیانی و گانینگ/دیانی می‌باشد.
 روش: در این پژوهش گردآوری داده‌ها به روش کتابخانه‌ای انجام شده است. سپس بر اساس داده‌های گردآوری شده به روش کتابخانه‌ای، متونی برگزیده از نظر سطح خوانایی، با استفاده از فرمول‌های فلش/دیانی و گانینگ/دیانی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
 یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که در فرمول‌ فلش/دیانی، شمار واژگان در هر جمله و میانگین شمار هجاها در یک‌صدکلمه، همچنین همپوشانی برخی اعداد لازم است تصحیح شوند و در فرمول گانینگ/دیانی، هم واژگان چهارهجایی و هم واژگان بیش از چهارهجایی باید شمارش شوند.
 نتیجه ­گیری: فرمول‌ فلش/دیانی، از نظر شمار واژگان در هر جمله و میانگین شمار هجاها در یک‌صدکلمه و همپوشانی اعداد نیاز به تعدیل دارد و در فرمول‌ گانینگ/دیانی هم واژگان چهارهجایی و هم واژگان بیش از چهارهجایی باید شمارش شوند. به همین دلایل فرمول‌های جدیدی به‌جای هر یک از آنها پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها