نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی/دانشگاه تبریز

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش بررسی و ترسیم ساختار فکری حوزۀ موضوعی علوم گیاهی ایران بر اساس بروندادهای دانشمندان ایرانی این حوزه در بازۀ زمانی 1369 تا 1388 (1990-2009) می­باشد.
روش: این پژوهش به روش علم­سنجی با رویکرد تحلیل هم­استنادی نویسنده صورت گرفت و برای تحلیل جایگاه شبکه­ای نویسندگان پایه نیز از روش تحلیل شبکه­های اجتماعی استفاده شد. جامعۀ این پژوهش را کل ارجاعات انتشارات ایرانیان در این حوزه تشکیل می­دهد.
 یافته­ها: نتایج این پژوهش ارائۀ تصویری کلان از شالوده­های فکری این حوزه به صورت تصویری و تحلیل آن می­باشند. بر این مبنا سعی شد نویسندگان پایه و مرجع این حوزه بر اساس شاخص تحلیل شبکه­های اجتماعی چون مرکزیت، تازگی، ماجولاریتی، سیلهوئت، و تراکم و همچنین شاخص­های زمانی و استنادی مورد تحلیل قرار گیرند.
نتیجه­گیری: یافته­های این پژوهش نشان داد که نویسندگان پایۀ این حوزه را می­توان در قالب دو گروه کلی «نویسندگان پیشکسوت با تأثیرگذاری نسبی و مرکزیت حداقل» و «نویسندگان پایۀ نسبتاً جوان محوری با تأثیرگذاری بالا» دسته‌بندی کرد. همچنین می­توان 18 تخصص را برای این حوزه شناسایی کرد که مبانی فکری قدیمی­ترین آن­ها به سال 1958 و جدیدترین آن­ها به سال 1995 می­رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Visualizing the intellectual structure of Plant Science subject area based on outputs of Iranians scholars of the field indexed in ISI-ranked Journals

چکیده [English]

Aim: The aim of the research was investigating and visualizing the intellectual structure of Plant Science subject area based on outputs of Iranian scholars of the field indexed in ISI ranked journals during time span of 1990-2009.
Methodlogy: This scientometric research is based on citation analysis and the author-co-citation analysis and social network analysis have been utilized for evaluating the base authors in citation network of the field. The population of the research was all references of the mentioned publications. The sample was the top 1 percent cited scholars of the field.
Findings: The result of the research is presenting a macro image of the intellectual foundations of the field and its analysis. Also we analyzed and ranked the subject area based on its specialties, and new social network, temporal and citation indicators such as novelty, centrality, modularity, silhouette, density …. The fingings of the research can be used for policy makers and Plant Science scholars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Plant Science
  • citation analysis of Iranian Plant Science
  • social network analysis of Plant Science
  • state of the art of Iranian Plant Science filed network
ابراهیمی، سعیده و عبدالرسول جوکار (1389).وضعیت انتشارات علمی دانشگاه های علوم پزشکی ایران بر مبنای شاخص های کمی و کیفی علم سنجی در سال های 1997-2006. مدیریت اطلاعات سلامت. 7(3): 270- 282
اعتماد، شاپور و یحیی امامی، اکبر حیدری، محمدنبی سربلوکی، محمدرضا مهرداد (1382). ساختار معرفتی علم در ایران (سال 2001) . نامه علوم اجتماعی، شماره 21، مهر 82: 219-242.
دانش فرشید، عبدالمجید امیرحسین، افشار مینا، موسوی‌فر صدیقه، فرهادی فاطمه. (1388). همبستگی میان تولید علم و میزان همکاری گروهی دانشمندان علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در جهان، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 25(1): 5-22.
زوارقی، رسول (1391). ترسیم و تفسیر ساختار فکری در علوم جمهوری اسلامی ایران (1990-2009): بررسی انتقادی. رساله دکتری دانشگاه تهران.
زوارقی، رسول (1393). نگاشت ساختار فکری حوزۀ موضوعی ترمودینامیک بر اساس بروندادهای علمی ایرانیان در مجلات نمایه شده در وب گاه علوم مؤسسۀ تامسون رویترز. تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی. 48 (1):
سهیلی، فرامرز؛ عصاره، فریده (1392). بررسی تراکم و اندازه شبکه اجتماعی موجود در شبکه هم نویسندگی مجلات علم اطلاعات. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. 76: 351-372.
سهیلی، فرامرز؛ عصاره، فریده؛ خادمی، روح اله (1392). ساختار علم زیست شناسی ایران طی سال های 1990 تا 2008. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات. 20(2): 73-102.
سهیلی، فرامرز؛ عصاره، فریده؛ فرج پهلو، عبدالحسین (1392). تحلیل ساختار شبکه های اجتماعی هم نویسندگی پزوهشگران علم اطلاعات. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. 75: 191-210.
صبوری، علی اکبر (1385). تولید علم ایران در سال 2006. رهیافت، شماره 38، پاییز و زمستان: 40-45
صبوری، علی اکبر (1389). تولید علم ایران در سال 2009. فصلنامه نشاء علم، 1(1): 6-10.
صبوری، علی اکبر (1390) تولید علم ایران در سال 2010. فصلنامه نشاء علم، 1(2): 16-23.
صبوری، علی اکبر؛ پورساسان ، نجمه (1385) . تولید علم ایران در سال 2005. رهیافت، شماره 37 بهار و تابستان.
صدیق سروستانی، رحمت‌الله (1380). هم پژوهشی و هم‌نویسی در ایران. نامه علوم اجتماعی، شماره 18 (پاییز و زمستان): 89-132
عصاره، فریده؛ صراطی شیرازی، منصوره؛ خادمی، روح الله (1393). بررسی شبکه هم تالیفی پزوهشگران ایران در حوزه داورشناسی و داروسازی در پایگاه وب آف ساینس. فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت، 56: 33-45.
عصاره، فریده و عبدالرضا نوروزی چاکلی و مریم کشوری (1389). هم نویسی پژوهشگران ایران در نمایه های استنادی علوم، علوم اجتماعی، هنر و علوم انسانی در پایگاه های وب اف ساینس در سال‌های 2000 تا 2006. علوم و فناوری اطلاعات، 25(4) : 573-595.
عصاره، فریده؛ منصوری، علی؛ بیگدلی، زاهد (1392). جریان دانش میان شبکه مخترعان حوزۀ برق و الکترونیک. کتابداری و اطلاع رسانی، 62 : 143-155.
منصوریان، یزدان (1389). پنجاه محور پژوهشی در مطالعات علم سنجی. کتاب ماه کلیات، (مهر 89): 64-71.
نوروزی چاکلی، عبدالرضا و نورمحمدی، حمزه علی (1386). وضعیتتولیداتعلمیایرانوکشورهایمنطقه درسال 2005 و 2006 براساسآمارمؤسسةاطلاعاتعلمی (ISI). تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
نوروزی چاکلی، عبدالرضا و نورمحمدی، حمزه علی (1386). وضعیتتولیداتعلمیایرانوکشورهایمنطقه درسال 2005 و 2006 براساسآمارمؤسسةاطلاعاتعلمی (ISI). تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
نوروزی چاکلی، عبدالرضا؛ محمد حسن زاده، نورمحمدی، حمزه علی (1387). تحلیلی بر اشاعه دانش ایران در جهان (1993 تا 2007). تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
Chen, C. (2006). CiteSpace II: Detecting and Visualizing Emerging Trends. Journal of the American Society for Information Science, 57(3), 359–377. doi:10.1002/asi
Chen, C. (2009). Thematic maps of 19 iSchools. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology, 45(1), 1–12. doi:10.1002/meet.2008.1450450242.
Chen, C., Hou, H., Hu, Z., Liu, S. (2011) An illuminated path: The impact of the work of Jim Thomas. In John Dill, Rae Earnshaw, David Kasik, John Vince, Pak Chung Wong. (Eds.) Expanding the Frontiers of Visual Analytics and Visualization. Springer. pp 9-30.
Chen, C., Song, I., & Zhu, W. (2007). Trends in conceptual modeling: Citation analysis of the ER conference papers (1979-2005). In D. T.-S. and H. F. Moed (Ed.), Proceedings of the 11th International Conference on the International Society for Scientometrics and Infometrics (pp. 189–200). Madrid, Spain: CSIC.
Chen, C., Y. Chen, M. Horowitz, H. Hou, Z. Liu, & D. Pellegrino (2009). Towards an Explanatory and Computational Theory of Scientific Discovery 1 Introduction. Journal of Informetrics Special Issue on Science of Science: 1-32.
Dogan, M. (2001). Specialization and recombination of specialties in the social sciences. In N. J. Smelser & P. B. Balters (Eds.), International encyclopedia of social and behavioral sciences (pp. 14851–14855). New York: Elsevier.
Dwivedi, Y. K., Mustafee, N., Carter, L. D., & Williams, M. D. (2010). A Bibliometric Comparision of the Usage of Two Theories of IS / IT Acceptance ( TAM and UTAUT ) A Bibliometric Comparision of the Usage of Two Theories of IS / IT Acceptance ( TAM and UTAUT ). In Proceedings of the Sixteenth Americas Conference on Information Systems, Lima, Peru, August 12-15, 2010. 1.
Egghe, L. (2010). Good Properties of Similarity Measures and Their Complementarity. Journal of the American Society for Information Science, 61(June), 2151–2160. doi:10.1002/asi.
Hou, J., & Chen, H. (2011). Countries Co-citation Network and Research Fronts of International Energy Technology. International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (pp. 551–552). IEEE. doi:10.1109/ASONAM.2011.23
Kamada, T. and Kawai, S. (1989). An Algorithm for Drawing General Undirected Graphs. Information Processing Letters, 31, 7-15.
Khosrokhavar, F., Etemad, S., & Mehrabi, M. (2004a). Report on Science in Post-Revolutionary Iran — Part I: Emergence of a Scientific Community ? Critique: Critical Middle Eastern Studies, 13(2), 209-224. doi: 10.1080/1066992042000244335.
Khosrokhavar, F., Etemad, S., & Mehrabi, M. (2004b). Report on Science in Post-Revolutionary Iran — Part II : The Scientific Community’s Problems of Identity. Critique: Critical Middle Eastern Studies, 13(3), 363-382. doi: 10.1080/1066992042000300693.
Kleinberg, J. (2002). Bursty and hierarchical structure in streams. Proceedings of the 8th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (pp. 91–101), Edmonton, Alberta, Canada: ACM Press.
Kostoff, R. N., Briggs, L. M. B., Rushenberg, R. L., Bowles, C. A., & Pecht, M. (2006). The Structure and Infrastructure of Chinese Science and Technology. OFFICE OF NAVAL RESEARCH ARLINGTON VA. Retrieved from www.fas.org/irp/world/china/docs/science.pdf
Kostoff, R. N., Río, J. A., Cortés, H. D., Smith, C., Smith, A., Wagner, C., et al. (2007). Clustering methodologies for identifying country core competencies. Journal of Information Science, 33(1), 21-40. doi: 10.1177/0165551506067124.
Lin, Tsai-yuan, W. Yi-chou, and T. Chung-lin (2010). TRENDING AND MAPPING THE INTELLECTUAL STRUCTURE OF SOCIAL BEHAVIOR STUDIEs: a study of the social behavior and personality journal. Social Behavior and Personality, 38:1229-1242.
MEHRDAD, M., HEYDARI, A., SARBOLOUKI, M., & ETEMAD, S. (2004). Basic science in the Islamic Republic of Iran. Scientometrics, 61(1), 79-88.
Morris, S. A., & Martens, B. V. D. V. (2008). Mapping Research Specialties. Annual Review of Information Science and Technology, 213–295.
Osareh, F., & K. W. Mccain (2008). The Structure of Iranian Chemistry Research, 1990–2006: An Author Cocitation Analysis. Journal of the American Society for Information Science, 59(13), 2146-2155. doi: 10.1002/asi.
Samoylenko, I., Chao, T., Liu, W., & Chen, C. (2006). Visualizing the Scientific World and Its Evolution. Journal of the American Society for Information Science, 57(11), 1461–1469. doi:10.1002/asi
Schvaneveldt, R.W. (1990). Pathfinder associative networks. Norwood, NJ: Ablex.
Small, H. G. (1980). Co-citation context analysis and the structure of paradigms. Journal of Documentation, 36(3), 183–196.
Vargas-quesada, B., Moya-aneon, F. D., Chinchilla-rodriguez, Z., & Gonzalez-molina, A. (2010). Showing the essential science structure of a scientific domain and its evolution. Information Visualization, 9 (December 2009), 288 – 300. doi:10.1057/ivs.200933.