نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف: هدف این  پژوهش ارزیابی وب‌سایت‌های دانشگاه‌های دولتی ایران با استفاده از روش‌ ارزیابی وب کیو ام می‌باشد.
روش پژوهش: این  پژوهش ترکیبی از روش پیمایش توصیفی و تکنیک دلفی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش 100 وب‌سایت دانشگاه‌های دولتی ایران می‌باشد. گردآوری داده‌ها ، با استفاده از سیاهه وارسی تهیه‌شده درروش‌ وب کیو ای ام صورت گرفته است.روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی(ضریب همبستگی تفاوت-رتبه ای پیرسون) انجام‌شده است.
یافته ها و نتایج: یافته‌های پژوهش نشان داد که ارزیابی وب‌سایت‌ها با استفاده از معیارهای چهارگانه روش وب کیو ای ام(قابلیت استفاده‌پذیری، قابلیت اطمینان، قابلیت عملکرد و کارآیی) ، ازنظر معیار قابلیت اطمینان در وضعیت مطلوب (میانگین 67/0)، معیار کارایی در وضعیت مطلوب (میانگین 66/0)، معیار قابلیت عملکرد در وضعیت مطلوب (میانگین 62/0) و معیار قابلیت استفاده‌پذیری در وضعیت متوسط (میانگین 59/0) قرار دارند.همچنین 60درصد وب‌سایت‌ها در وضعیت مطلوب و 37 درصد در وضعیت متوسط قرار دارند و نیز بین رتبه‌بندی دانشگاه‌های دولتی ایران و رتبه‌بندی وب‌سایت آن‌ها همبستگی ضعیفی وجود دارد(همبستگی 0.22). 

کلیدواژه‌ها