نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهنویسنده مسوول. دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران mh_ronaghi@ut.ac.irران

2 استاد گروه مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

دانش نقش حیاتی در دنبال کردن اهداف سازمان ها ایفا میکند. مدیریت دانش در سازمان ها تبدیل به یک مزیت رقابتی شده است. در ارتباط با پدیده هایی که کاملا عینی نیستند استفاده از روش های کمّی دقیق، خطا پذیر است. یکی از روش های ارزیابی و تصمیم گیری غیر قطعی پدیده ها، استفاده از تئوری سیستم های خاکستری است. بر اساس این تئوری بوسیله بازه ها و مقادیر خاکستری نتایج نزدیک به واقعیت حاصل می شود. پژوهش پیش رو از نوع توصیفی پیمایشی است. هدف این پژوهش چگونگی ارزیابی فرایندها و اجزای مدیریت دانش در یک سازمان بوسیله مقادیر غیر قطعی خاکستری می باشد. جهت شفاف سازی راهکار پژوهش، شرکت همکاران سیستم جهت مطالعه موردی انتخاب شده است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان و مدیران شرکت مورد مطالعه می باشد. تعداد 280 نفر بر اساس روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. بوسیله پرسشنامه هفت بعد مدیریت دانش در یک سازمان شامل: راهبرد، ساختار، افراد-نقشها، فناوری – سیستم های اطلاعاتی، ایجاد دانش، انتقال دانش و دسترسی به دانش بر اساس نظر خبرگان انتخاب و توسط تئوری سیستم های خاکستری مورد ارزیابی قرار گرفتند. از مهم ترین نتایج پژوهش چگونگی کاربرد روش غیر قطعی تئوری خاکستری در ارزیابی مدیریت دانش یک سازمان است همچنین از دیگر نتایج حاصله می توان به فاصله نسبی بین وضعیت موجود و مطلوب در دو بعد از مدیریت دانش یعنی انتقال دانش و کارکنان در سازمان مورد مطالعه اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Knowledge Management dimensions in an organization by using Grey System Theory

نویسندگان [English]

  • Mohamadhossein Ronaghi 1
  • Kamran Feyzi 2
  • Amin Asadpour 3

چکیده [English]

Knowledge management (KM) is the process of capturing, developing, sharing, and effectively using organisational knowledge. It refers to a multi-disciplined approach to achieving organisational objectives by making the best use of knowledge
Knowledge has a vital role in achieving organizational goals. Knowledge management is a competitive advantage in an organization. Uncertain phenomena can't measure by exact variable. Grey theory has been widely used to solve the uncertainty problems under the discrete data and incomplete information. This research is a descriptive survey. We have presented a new approach to knowledge management that examines the organizational knowledge by using grey system theory. To clarify this process System Group Company is taken as a case. The survey sample population consisted of 280 randomly taken employees and managers of System Group Company. Strategy, structure, employees-roles, information system, knowledge creation, knowledge transfer and availability as seven dimensions of knowledge management were evaluated by Grey theory. An important part of the results revealed knowledge transfer and employees need to attention in System Group Company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Grey System Theory
  • knowledge transfer