نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران

چکیده

نظریه‌ی ترکیبات اطلاعات: عمق و گستره‌ی (ابعاد شناختی و کاربردی) اطلاعات در ترکیبات اطلاعات

دکتر غلامرضا حیدری

چکیده:
هدف: هدف این پژوهش، نشان دادن جایگاه اطلاعات و قدرت قبض و بسط و رفت و برگشت ترکیبات اطلاعات در هر دو فضای کلی و عمومی در جامعه‌ی اطلاعاتی و به خصوص در بستر جزئی و تخصصی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی است.
روش‌شناسی: عمق و گستره‌ی یک حوزه‌ی موضوعی از زوایای مختلف قابل بررسی است. بررسی یک مفهوم از طریق ترکیبات و کلماتی که با آن هم‌نشینی و هم‌آیندی دارند، یکی از این روش‌هاست. طرح این نظرگاه، ضمن متکی بودن به نوشتجات و مطالعات پژوهشگر، بیشتر حالت مکاشفه‌ای دارد.
ضرورت و نوآوری: عمق، گستره و جایگاه مفهوم اطلاعات را می‌توان از طریق ترکیبات موجود و همراه آن، تا حدود زیادی روشن و پی‌گیری کرد. در این راستا، در نوشتار حاضر به شکل خلاقانه‌ای انواع ترکیبات اطلاعات، مورد بررسی و موشکافی قرار گرفته است. این نوع نگاه به اطلاعات حاصل دغدغه‌ای درونی و مطالعه‌ی مستمر و طولانی، تأمل، و نوعی کشف و شهود درباره‌ی جایگاه اطلاعات است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: قبض و بسط ترکیبات موجود، جامعیت بخشیدن به این ترکیبات، تحلیل آن‌ها و توجه به اطلاعات به عنوان کانون و مرکز ثقل این ترکیبات، پیغام‌ها و استلزامات زیادی برای تمامی ابعاد شناختی و کاربردی حوزه‌ی علم اطلاعات و دانش‌شناسی (علم و مدیریت اطلاعات) خواهد داشت.
کلیدواژه‌ها: جایگاه اطلاعات، ترکیبات اطلاعات، قلمرو اطلاعات، کاربرد اطلاعات، روابط میان رشته‌ای اطلاعات، موانع اطلاعات.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Information combinations theory: depth and range (theory and practical dimensions) of Information in Information combinations

چکیده [English]

Information combinations theory: depth and range (theory and practical dimensions) of Information in Information combinations
Gholam Reza Heidari
Abstract:
Purpose: The purpose of this study is to show the position and strength of contraction and stretch in information combinations in Both the Information Society in general and particularly in the context of specialized knowledge and information science.
Methodology: The depth and breadth of the subject areas can be studied from different perspectives. Explore a concept through combinations of this, and words that with syntagmatic and co-words, one of these techniques. This point of view, while the rest of the literature and researcher studies, are more exploratory mode.
Necessity and innovation: the depth, scope and location of the combinations and their associated data can be, to a large extent on and follow-up. In this context, the present paper to shape innovative combinations of types of information has been reviewed and scrutinized. This study looked at data from internal and continuing concern and long, reflection, and a discovery about the status information.
Findings and conclusions: Contraction and expansion of existing combinations, universalize these combinations, the analysis and the data as the center of gravity of these combinations, messages and implications for all aspects of theory and practice in knowledge and information science (information management and science) will be visible and many topics.
Keywords: information status, information combinations, information scope, information application, interdisciplinary relationship in information, information barriers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information status
  • information combinations
  • interdisciplinary relationship in information
  • information barriers