نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی و مربی دانشگاه پیام نور biranvand@pnu.ac.ir

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه اصفهان shabania@edu.ui.ac.ir

3 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه اصفهان morteza_mohamadi64@yahoo.com

چکیده

هدف: هدف مقاله حاضر بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در میان کتابداران کتابخانه­های عمومی استان فارس بر اساس تلفیقی از مدل­های تبادل اجتماعی و پذیرش فناوری اطلاعات و تبیین مدل پیش­بینی رفتار آنها است.
روش: روش پژوهش از نوع کاربردی و ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه است. جهت تعیین روایی از روایی محتوایی و به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم­افزار لیزرل استفاده شد. جامعه ‌آماری پژوهش، کتابداران شاغل در کتابخانه‌های عمومی استان فارس ­می­باشند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی-طبقه­ای، 180 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده­اند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که اکثر متغیرهای مدل تلفیقی تبادل اجتماعی و پذیرش فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش موثرند و دارای رابطه علی بودند. برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای مختلف و تناسب فناوری- شغل این فرصت را به وجود می­آورد تا یک نوع فناوری بیشتر استفاده شود و عملکرد کتابداران بهبود یابد. وجود اعتماد متقابل میان کتابداران و سازمان و ایجاد تفکر ذهنی مثبت در ذهن کتابداران موجب بهبود ذهنیت آنها نسبت به فعالیت­ها و پیچیدگی­های استفاده از سیستم تسهیم دانش می­شود.
نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت تسهیم دانش به عنوان اساسی­ترین کارکرد و مهم­ترین چالش مدیریت­ دانش، ارائه عوامل مؤثر و مدل عِلی پیش­بینی آن امری ضروری قلمداد می‌گردد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating factors affecting knowledge-sharing librarians and introducing a model for predicting their behavior (Case study: Fars Province’s public libraries)

نویسندگان [English]

  • Ali Biranvand 1
  • Ahmad Shaabani 2
  • Morteza Mohammadi Ostani 3

چکیده [English]

Purpose: The present paper aims to investigate factors affecting knowledge-sharing among Fars Province public libraries’ librarians in terms of combina-tion of models Social Exchange and Technology Acceptance Model (TAM) and introducing a model of predicting their behavior.
Research Methodology: The research is of practical type, and questionnaire has been used as the data gathering tool. Content validity has been used in order to determine the measurement tool validity and Lisrel software pack-age has been used for data analysis. The statistical population of the research includes 180 librarians working in Fars Province’s public libraries and select-ed using stratified random sampling method.
Results revealed that most of variable model Social Exchange and Technology Acceptance Model on knowledge-sharing are effect and a casual relationship. Education and consultation programs improve employees’ performance.These should be designed based on employees’ ability and type of activity. The technology-job proportionality provides the opportunity to make more use of a technology thus improving the user’s performance. Existence of mutual trust between the employees and the organization, on the other hand, causes both sides to tend more to make knowledge-sharing. Creation of positive mental thinking in employees’ minds has improved their mentality towards their activities and complexities of their use of knowledge-sharing system, at the same time, increasing job effectiveness and speed of doing duties.
Conclusion: Considering the importance of knowledge-sharing as the most fundamental function and the most important challenge of knowledge man-agement, the current work presents a casual model for predicting the factors affecting knowledge-sharing in public libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Library
  • knowledge-sharing
  • Knowledge Management
  • Social Exchange Model
  • Technology Acceptance Model