نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه یزد

2 استادیار دانشگاه یزد

3 دانشگاه پیام نور

4 کارشناس ارشد جامعه‏ شناسی دانشگاه یزد

چکیده

هدف: این پژوهش به منظور بررسی میزان رضایت شغلی و میزان تعهد سازمانی در بین کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان یزد و رابطه‌ی این دو متغیر انجام شده است.
روش: در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان یزد بودند که طبق آمار اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان یزد، تعداد آنها 181 نفر بوده است. سعی شد همه آنها مورد مطالعه قرار گیرند یا به عبارت دیگر، سرشماری صورت گیرد ولی با توجه به عدم همکاری برخی از کتابداران، در مجموع 153 پرسشنامه تکمیل گردید. ابزار مورد استفاده در این مطالعه، پرسشنامه بوده است. اعتبار ابزار به شیوه محتوایی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد.
یافته‌ها: تعهد سازمانی کتابدارن بیش از حد متوسط بوده ولی میزان رضایت شغلی آنها تفاوت معنی‌داری با متوسط نظری نداشته است. بین میانگین میزان رضایت شغلی و میزان تعهدسازمانی مردان و زنان تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. بین میزان رضایت شغلی و میزان تعهدسازمانی رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها

اشرفی، بزرگ. (1374). تبیین عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی مدیران و کارمندان شرکت زغال سنگ البرز شرقی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
بازوند، کیومرث؛ میرمحمد، کاشف و اسمعیلی، محمدرضا (1392). رابطة هوش هیجانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ادارة کل تربیت بدنی استان لرستان. مدیریت ورزشی، 4: 143-125.
باقری، مسلم و تولایی، روح‌اله. (1389). بررسی تأثیر تعهد سازمانی برعملکرد سازمان‌ها. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، 7(30)، 96-73.
بهاری‌فر، علی و جواهری‌کامل، مهدی. (1389). بررسی پیامدهای ارزش­های اخلاقی سازمان (با مطالعه عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی). دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، 7(28)، 118-95.
توسلی، غلامعباس. (1375). جامعه‌شناسی کار و شغل. تهران: سمت.
جهانگیر، فریدون؛ پازارگادی، مهرنوش؛ محفوظ‌پور، سعاد و اکبرزاده‌باغبان، علیرضا. (1386). «بررسی رابطه بین تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عوامل فردی پرستاران در بخش‌های داخلی جراحی بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی. 12(۵) 416-407.
حسینی، مهدی؛ مهدی‌زاده ‌اشرفی، علی. (1389). شناسایی عوامل موثر بر تعهد سازمانی. فصلنامه مدیریت، 7(18)، 16-9.
دادگر، هادی؛ غلامعلی نژاد، فاطمه؛ عاشوری، جمال و عرب سالاری، زهرا. (1394). ارتباط سبک‌های رهبری، تعهد سازمانی و شادکامی با رضایت شغلی پرستاران. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان، 2، 14-5.
شیعه، زهرا. (1382). بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و کتابداران کتابخانه‌های عمومی (وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) شهر تهران در سال 1381. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
صمدی، عباس و مهدوی خو، رضا. (1388). بررسی تأثیر اخلاق مدیریتی بر تعهد سازمانی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان همدان (مطالعه موردى). فصلنامه تخصصی مالیات. 4 (52)، 71 – 45.
عزیزی، سعید (1390). بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان قم). پژوهشنامه مالیات. 11، 196-173.
فتحی، روح اله؛ دلاورفرد، سعید؛ تباشیر، رسول؛ انصاری، قدرت‌اله؛ افروغی، تولی و  ناصری، روح اله. (1392). بررسی رابطه تعهد سازمانی و ابعاد رضایت شغلی (بر اساس مدل JDI) در پرسنل نوبتکار شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران. کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، 7-1.
قلی‌پور، آرین؛ بلاغی اینالو، امین؛ قاسمی، میثم و روحی‌خلیلی، مهدی. (1386). بررسی صحت و سقم کلیشه‌های منفی زنان در سازمان‌ها. پژوهش زنان، 5(3)، 168-141.
قنبری، سیروس؛ خوشخویی، منصور؛ هندی، سید محسن و نامداری پژمان، مهدی. (1391). رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان همدان. فصلنامه امداد و نجات. 1، 54-40.
کوزه‌چیان‌، هاشم؛ زارعی، جواد و طالب‌پور، مهدی. (1382). بررسی ارتباط تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمان مرد تربیت بدنی آموزشگاه‌های استان خراسان. فصلنامه المپیک، 11(2-1)، 52-43.
کوهستانی، حسینعلی و شجاعی‌فر، حبیب الله. (١٣٨٠). رابطه رضایت شغلی مدیران دانشکده‌ها با تعهد سازمانی آنان در دانشگاه فردوسی مشهد. دانش و توسعه، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد. ١٣، 26-11.
مجیدی، عبدالله. (١٣٧٧). تأثیر جابجایی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، تهران، دانشکده علوم انسانی.
مقیمی، سیدمحمد (1385). سازمان و مدیریت: رویکردی پژوهشی. تهران: ترمه.
مورهد، جی و گریفین، آر دبلیو. (1380). رفتار سازمانی (ترجمه سیدمهدی الوانی، غلامرضا معمارزاده)، تهران: انتشارات مروارید.
نحریر، بتول؛ عبادی، عباس؛ توفیقی، شهرام؛ کریمی‌زارچی، علی‌اکبر و هنرور، حسن (1389). ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دانشکده پرستاری. طب نظامی. 1، 26-23.
نظریان مادوانی، عباس و مختاری دینانی، مریم. (1392). ارتباط بین رضایت شغلی، هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های تهران. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی. 2(6)، 56-43.
وحیدیان رضازاده، مجید. (1381). ارتباط بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی معلمین مرد تربیت بدنی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی.
یعقوبی، مریم و سقاییان نژاد اصفهانی، سکینه؛ ابوالقاسم گرجی، حسن؛ نوروزی، محسن و رضایی، فاطمه. (1388). رابطه عدالت سازمانی بارضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان­های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مدیریت سلامت، 12(35)، 32-25.
Alnajjar, A. A. (1996). Relationship between job satisfaction and organizational commitment among employees in the United Arab Emirates. Psychological Reports. 79, 315–321.
Baron, R. A. & Greenberg, J. (1990). Behavior in organizations, 3rd ed. Boston, MA: Allyn & Bacon (A Division of Simon and Schuster, Inc.).
Bernal, J., Gargallo-Castel, A., Marzo-Navarro, M., & Rivera-Torres, P. (2005). Job satisfaction: empirical evidence of gender differences. Women in Management Review. 20(4), 279-288.
Bolon, D. S. (1997). Organizational Citizenship Behavior among Hospital Employees: A Multidimensional Analysis Involving Job Satisfaction and Organizational Commitment, Hospital and Health Service Administration. 42, 221-241.
Brunetto, Y., & Farr-Wharton, R. (2002). Using social identity theory to explain the job satisfaction of public sector employees. International journal of public sector management, 15(7), 534-551.
Chang, T. and Lin, H. (2008). A Study on Service Employees’ Customer-Oriented Behaviors. Journal of American Academy of Business, 13, 92-98.
Cohen, A. (1992). Antecedents of organizational commitment across occupational groups: A meta-analysis. Journal of Organizational Behavior. 13, 539–558.
Culverson, D. E. (2002). Exploring organizational commitment following radical change: A case study within the Parks Canada Agency. Canada: University of Waterloo.
DeConinck, J. B., and Bachmann, D. P. (1994). Organizational commitment and turnover intentions of Marketing Managers. Journal of Applied Business Research. 10 (3), 87-95.
Decotiis, T.A. and summers, T. P. (1987). A path Analysis of a model of the Antecedents and consequences of organizational commitment. Human Relations. 40, 445-470.
Facteau, J. D.; Dobbins, G. H.; Russell, J. E. A.; Ladd R.T. & Kudisch, J.D. (1995). The influence of general perceptions of the training environment on pre training motivation and perceived training transfer. Journal of Management. 21(1), 1-25.
 Findler L.; Wind L. H.; Barak M. E.  (2007). The Challenge of Workforce Management in a Global Society: Modeling the Relationship between Diversity, Inclusion, Organizational Culture, and Employee Well-Being, Job Satisfaction and Organizational Commitment. Administration in Social Work, 31 (3), 63-94.
Geuss, R. R. (1993). Organizational socialization of first and second career teacher: A survey of selected outcomes. Dissertation Abstracts Interactional.
Hollenbeck, J. R. and Williams, C.R. (1986). Turnover functionality versus Turnover frequency: a note on work attitudes and organizational effectiveness. Journal of Applied Psychology, 71, 606-611.
Kirsi, A.; Jari, H.; Riku, P. And Pertti, M. (2014). Relationship between burnout and depressive symptoms: A study using the person-centered approach. Burnout Research, 1, 29–37.
Mathieu, J. E. and Zajac, D. M. (1990). A Review and Meta-analysis of the Antecedents, Correlates and Consequences of Organizational Commitment. Psychological Bulletin. 2, 171-94.
Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review. 1(1), 61-89.
Meyer, K. c and Schoorman, F. D. (1998). Differentiating Antecedents of Organizational Commitment: a Test of March and Simons Model. Journal of Organizational Behavior. 19, 15-28.
Mohammed, F. and Eleswed, M. (2013). Job Satisfaction and Organizational Commitment: A Correlational Study in Bahrain. International Journal of Business, Humanities and Technology. 5, 43-53.
Norman I. J; Wu L. (2006). An investigation of job satisfaction, organizational commitment and role conflict and ambiguity in sample of Chinese undergraduate nursing students. Nurse Educ Today. 26 (4), 304-314.
O’Reilly, C. A., and Chatman, J. (1986). Organizational commitment and psychological attachment: The effects of compliance, identification, and internalization on prosaically behavior. Journal of Applied Psychology. 71, 492–499.
Reichers, A. (1985). A Review and reconceptualization of organizational commitment. Academy of management Review. 10, 465-476.
Sarke, S. J. (2003). The relationship of age and length of service with job satisfaction: an examination of hotel employees in Thailand. Journal of Management Psychology, 18(7), 745-758.
Silverthorne, C. (2004). The impact of organizational culture and person-organizational fit on organizational commitment and job satisfaction in Taiwan. Leadership Organ Dev J. 25 (7), 592-599.
Thompson, D. P., McNamara, J. F., & Hoyle, J. R. (1997). Job satisfaction in educational organizations: A synthesis of research findings. Educational Administration Quarterly. 33(1), 7-37.
Vandnberg J. L. (1992). Examining the Casual Order of Job Satisfaction and Organizational Commitment. Journal of Management. 28(2), 153-167.
Williams L. J and John T. H. (1986). Antecedents and consequences of satisfaction and commitment in Turnover Models: A Reanalysis using latent variable structural Equation Methods. Journal of Applied Psychology. 71, 219-231.
Williams, G. C. (2003). Maintaining Organizational Commitment during Downsizing. Organizational Behavior Term Paper. 1-12.
Wood, J. A., Rutherford, B.; Madupalli, R., Boles, J. (2007). the relationship of facets of salesperson job satisfaction whit affective organizational commitment. Journal of Business and Industrial Marketing, 22 (5): 311-321.
Yogesh, U., Singh, S. and Singh, S. (2010) Shipley, Job Satisfaction & Organizational Commitment: A Study of Mediating Role of Perceived Organizational Support. AIMA Journal of Management & Research. 4, (1/4),
Young, B. S.; Worchel, S. and Woehr, D. (1998). Organizational Commitment among Public Service Employees. Public Personnel Management. 27(3), 339-348.
Yousef, D. A. (2000). Organizational commitment and job satisfaction as predictors' attitudes toward organizational change in a non – western setting. Personnel Review. 5 (29), 56-70.
 Yucel, I. and Bektas, C. (2012). Job Satisfaction, Organizational Commitment and Demographic Characteristics among Teachers in Turkey: Younger is Better?. 46, 1598–1608.