نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران

3 عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شیهد چمران اهواز

چکیده

با توجه به نبود ابزار استاندارد برای سنجش مهارت‌های سواد اطلاعاتی دانش‌آموزان دورة ابتدایی در کشور ما، پژوهش حاضر به هنجاریابی ابزار ارزیابی بلادرنگ مهارت‌های سواد اطلاعاتی (تریلز) در دانش‌آموزان پایة ششم ابتدایی و برای بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی آنان پرداخت. برای انجام پژوهش، از طرح تحقیق توصیفی استفاده شد و داده‌ها به روش پیمایشی گرداوری شد. جامعة پژوهش را کلیة دانش‌آموزان پایة ششم ابتدایی شهر اهواز در سال تحصیلی 94-1393 تشکیل می‌داد و 701 دانش‌آموز به روش نمونه-گیری تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش‌های آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد، میانه، انحراف‌چارکی، نمرات رتبه درصدی، نمره‌های تراز شده z ، Zn ، T و نمره‌های نه بخشی و خطای معیار اندازه‌گیری برای مشخص کردن هنجارهای آزمون مهارت‌های سواد اطلاعاتی مورد استفاده قرار گرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده، میانگین نمرات دختران پایه ششم ابتدایی شهر اهواز 56/11 و پسران 04/9 از 20 نمره بوده است. این نتیجه بیانگر پایین بودن نسبی سطح سواد اطلاعاتی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهر اهواز است که می‌تواند نتیجه عدم توجه به مهارت‌های سواد اطلاعاتی و آموزش آن‌ها در خلال برنامه درسی آنان باشد. نتایج این پژوهش می‌تواند به عنوان گامی پایه برای معرفی سواد اطلاعاتی در سطح مدارس ابتدایی و ساخت ابزاری استاندارد برای سنجش مهارت‌های سواد اطلاعاتی در پایه‌های چهارم تا ششم مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Normalizing the 6thgrade version of the Tool for Real-time Assessment of Information Literacy Skills (TRAILS) among the 6th grade students of Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Baji 1
  • zahed Bigdeli 2
  • Abdollah Parsa 3

چکیده [English]

Given the lack of a standardized and normalized assessment tool for measuring Iranian primary school students’ levels of IL, this study adapted and modified the Tool for Real-time Assessment of Information Literacy Skills (TRAILS) to evaluate the IL skills of a group of the 6th grade students. In this research, descriptive research design was used and the data were collected through a survey. A sample of 701 female and male students in the 6th grade from Ahwaz primary schools were selected using a random stratified sampling method. Descriptive statistics such as mean, standard deviation, median, interquartile deviation, scores of percentile ranks, and z, Zn, T scores were finally used to specify the IL skills test norms. According to the results, the mean score of female students in IL skills assessment was 11.56, while in males was 9.04. The results demonstrate that the Iranian 6th grade students are weak in IL skills, and this is due to the lack of IL instruction in school curriculum despite adoption of various documents for improving the education system in Iran in recent years. Findings of this research provide insights towards the IL assessment tool development of k-12 students in Iran and establishes a baseline for introducing TRAILS testing in k-12 setting in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Literacy Assessment
  • TRAILS
  • Primary Students
  • Information Literacy Skills
  • Information Literacy Evaluation