نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

چکیده

هدف:هدف از این تحقیق بررسی وضعیت روند انتشار نشریات بعد از انقلاب اسلامی و در محدوده­ی سال های 81-1358 در استان خوزستان می­باشد.
روش: روش انجام پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی است. جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه و در صورت لزوم مصاحبه استفاده شده است.
یافته­ ها:بر اساس یافته­های پژوهش، فعالیت انتشاراتی ناشران متأثر از پدیده جنگ و مهاجرت، ناهماهنگی توأم با افت و رکود نشر، خاصه در سال­های60-58 و سال­های 60، 63، 67 و 72 را برای نشریات در برداشته است.
نتیجه­ گیری:یافته ها نشان می­دهند که از 13 عنوان نشریه به ترتیب در دو بخش خصوصی و دولتی2021 شماره و 19 عنوان و 294 شماره مربوط به بخش دولتی می باشد. فاصله انتشار نشریات با 13 عنوان به ترتیب شامل هفته نامه، ماهنامه و فصلنامه و در بخش دولتی با همان تعداد شامل هفته نامه، ماهنامه، فصلنامه و سالانه بوده است. نشریات به ترتیب با 13 عنوان به دو زبان فارسی وفارسی- عربی و در بخش دولتی، فارسی وفارسی- انگلیسی می‌باشد. یافته ها نشان داد که به دلیل وجود تفاوت فاحش میان تعداد ناشران در هر دو بخش همچنین فقدان رهنمودیخاص، امکان مقایسه اطلاعات و به دست آوردن تفاوتی معنی دار میسر نبوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An investigation into the global infrastructures of information and communication technologies

نویسنده [English]

  • Khadidjeh Gashas

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to investigate the changes in establishment and expansion of infrastructures of information and communication technologies globally. Thus, components such as users of the Internet, access, speed and bandwidth, Internet penetration rate, cost, distribution and development of information and communication technologies have been considered in different countries.
Methodology: This is a review of the literature which includes both Persian and English works in this field; it also used the information stored in UNESCO and International Telecommunications Union’s (ITU) information databases.
Findings and results:  The results showed that the infrastructures in developed and developing countries are superior to that of underdeveloped countries; they are far ahead of these countries in every component studied. Different political, social, economic, and cultural factors have played a role in this development; however, the economic factor, expensive new information technologies in particular, which uses a high proportion of Gross National Product (GNP) of developing countries is the major factor and reason for lowInternet users per hundred population and insufficient development of these infrastructures   in these countries. The results showed that although the gap between developed and underdeveloped countries in this regard is considerable, it is obvious that during recent years we have witnessed a reasonable movement in underdeveloped countries to be equipped with necessary infrastructures to achieve their goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information and communications technologies
  • infrastructure
  • indices
  • Internet penetration rate
احمدی فصیح ، صدیقه (1382). مسائل و مشکلات نشریات ادواری فارسی موجود در بخش نشریات ادواری کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه کتاب، دورة چهارم، شماره1، ص 48-35.
حری، عباس (1376). بررسی وضعیت مجلات منتشر شده در ایران در طول برنامة پنجسالة اول توسعه (72-68) کتابداری، 27 و 26، ص 37-21.
حری، عباس (1378). عمر مجلات. اطلاع رسانی : نظام ها و فرآیندها. تهران: نشر کتابدار: ص 172 – 170.
محسنی، منوچهر ( 1381 ). بررسی مسائل درون سازمانی و برون سازمانی مجلات علمی در ایران .کتابداری ، سال سی و ششم ، 39 : 69 – 41.
واحدی، محمد منصور (1380). مصاحبه حضوری.
Kidd, Tony (2001).“ Electronic  journals management, Some problems and solutions in managing information science, 4 (10) PP. 25-26,31
Naylor, 1. B. (2001). “The library in the electronic age: holdings and access. Kongvtaraz electronics korban: allomang elites es hozzaferes. Tudoman you es muak Tajekoztatas,   48 (2), pp. 6-71
Robu and others (2001). Zool. Improving standards in the scientific biomedical community in Romania by using journal ranking to improve journal quality. Health Information and Libraries Journal, 18(2): 91-8