نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا و کارشناس اداره استاندارد نهاد کتابخانه های عمومی کشورf.pazooki@alzahra.ac.ir

2 عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی، zabedini@gmail.com

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف تبیین به کارگیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی) در حوزۀ مدیریت دانش سازمانی انجام شده است.
روش: در پژوهش حاضر با توجه به تأکید مشترک مدیریت دانش و رویکردهای نوین سازماندهی بر دانش‌مداری، عناصر مرتبط با سازماندهی توصیفی در مدل «نوناکا و تاکه اوچی» به‌عنوان یکی از پرکاربردترین مدل‌های مدیریت دانش در پیوند با استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی) بررسی شده است. همچنین عناصر هسته آردی‌اِی، برای بهره‌گیری در چرخه مدیریت دانش سازمانی پیشنهاد شده است.
یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد که مفهوم سازماندهی در مدل‌های گوناگون مدیریت دانش نهادینه شده است و با تمرکز بر این موضوع می‌توان جنبه‌ای عینی و عملیاتی به آن بخشید. همچنین به نظر می‌رسد که آردی‌اِی نیز در فرایند مدیریت دانش به یکدست‌سازی، انسجام و در نتیجه بازیابی بهتر اطلاعات سازمانی کمک قابل ‌توجهی ‌بنماید که این امر با تأکید بر به‌کارگیری آردی‌اِی در مخازن دانش سازمانی انجام خواهد شد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Implementing Resource Description and Access (RDA) in Knowledge Management Systems (based on Nonaka & Takeuchi Knowledge Spiral Model)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Pazooki 1
  • Mohsen Haji Zeinolabedini 2

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to investigate the aspects of using RDA rules in institutional knowledge management process. Knowledge management includes the total procedures needed for management of organizational knowledge. Regarding the importance of information organization elements, this research is to examine knowledge management category and consider the role of librarians and information science experts in knowledge management.
Methodology: In this research, the role and the function of the modern information organization rules on the promotion and optimization of the knowledge management process have been determined. Furthermore, the represented models at knowledge management cycles and the role of information organization (as an interface at this process) have been studied. Then, the effective descriptive elements on “Nonaka & Takeuchi” model have been identified as one of the prominent models at knowledge management through Resource Description and Access (RDA). Finally, the core elements related to the knowledge management process and the importance of the related concepts have been represented in order to be used at knowledge management cycle of the organization. 
Findings: This study showed that organization concept exists in different knowledge management models and focusing on it could improve objective and operating aspects of this models. Also, it seems the RDA helps homogeneity, consistency and better institutional information retrieval in knowledge management process which will happen by using RDA in institutional knowledge repositories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Information Organization
  • knowledge Organization
  • Resource Description and Access (RDA)
  • Nonaka & Takeuchi Model