نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان اثرگذاری عامل وقفه زمانی و به عبارتی فاصله زمانی ثبت تا کسب اعتبار بر میزان استناد واقع شدن پروانه های ثبت اختراع کشورهای اسلامی است.
روش: پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل استنادی، انجام شده و جامعه پژوهش کلیة پروانه­های ثبت اختراع مربوط به کشورهای اسلامی است که در بازة زمانی 2005 تا 2014 در پایگاه ادارة ثبت اختراع آمریکا اطلاعات آن­ها تکمیل و مورد تأیید قرار گرفته­اند.
یافته­ها: یافته­ها نشان داد که بیش از95 درصد از پروانه­های ثبت اختراع در محدوده زمانی 0-3 مرحله ثبت تا کسب اعتبار را طی کرده­اند. متوسط وقفه زمانی میان استناد پروانه­های ثبت اختراع مورد بررسی 93/2 سال است. همچنین تحلیل داده­ها نشان دهنده این است که بیشترین فراوانی مربوط به وقفه­های زمانی 2–3 سال است که بیش از 40 درصد از پروانه­های ثبت اختراع استناد شده را به خود   اختصاص داده­اند.
نتیجه­گیری: نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که رابطه معنی­داری بین سه متغیر "سال کسب اعتبار پروانه­های ثبت اختراع اصلی"، "وقفه زمانی میان تاریخ کسب اعتبار" و "تاریخ مورد استناد واقع شدن"، با "درصد جریان دانش" در سطح (05/0>p) و ضریب همبستگی برابر با 39/0- و 24/0- وجود دارد. همچنین تحلیل داده­ها نشان داد که رابطه همبستگی موجود بین دو متغیر مستقل و یک متغیر وابسته، رابطه­ای منفی است. به طور کلی نتایج پژوهش نشان داد که عامل تاخیر در زمان کسب اعتبار می تواند تاثیر مستقیمی بر میزان اثر گذاری پروانه های ثبت اختراع داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey on Lag time in forming knowledge flow in Islamic countries patents

نویسندگان [English]

  • Ali Mansoori 1
  • faramarz Soheli 2

چکیده [English]

Aims: The purpose of these research was examine the knowledge flow between Islamic countries inventors in order to determine the impact of lag time in patents knowledge flow.
Methodology: Citation analysis was used as the research method, the research population includes all patents of Islamic countries recorded from 2005 to 2014 in the USPTO. Using the especial formulas lag time was calculated.
Finding: research Finding showed that in more than 95% of Patent, the length of time between the patent application and the granting of the patent takes 2-3 years. Average of lag time between examined patent citations were 2.93 years. Data analysis also showed that maximum lag time frequency were 2-3 years that which includes more than 40% of cited patent.

Results: the results of testing hypotheses showed that there are significance correlation between grant year, lag time between of grant year and grant year of cited patent with knowledge flow in p<0,05 level. Results also showed that the relationship between variables are negative. The findings from multiple regression analysis revealed that about 13% of log time’s variable variance was determined by knowledge flow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lag time
  • knowledge flow
  • Citation analysis
  • patent
  • Islamic countries
منصوری، علی (1391). بررسی الگوی شبکه جریان دانش میان مخترعان بر اساس تحلیل شبکه استنادی شکل گرفته میان پروانه‌های ثبت اختراع. پایان نامه دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.
منصوری، علی؛ فریده عصاره (1392). تأثیر وقفه زمانی برجریان دانش: مطالعه موردی پروانه های ثبت اخترع. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 64، 4( 16).
Agrawal, A., Cockburn, I., & McHale, J. (2006). Gone but not forgotten: knowledge flows, labor mobility, and enduring social relationships. Journal of Economic Geography, 6(5), 571-591
Alcacer, J., & Gittelman, M. (2004). How do I know what you know? Patent examiners and the generation of patent citations.  Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=548003
Caminati, M., & Stabile, A. (2010). The Pattern of Knowledge Flows between Technology Fields. Metroeconomica, 61(2), 364-397.
Criscuolo, P., Narula, R., & Verspagen, B. (2005). Measuring knowledge flows among European and American multinationals: a patent citation analysis. Economics of Innovation and New Technologies, 14(5), 417-433.
Duguet, E., & MacGarvie, M. (2005). How well do patent citations measure flows of technology? Evidence from French innovation surveys. Economics of Innovation and New Technology, 14(5), 375-393.
Ellis, P., Hepburn, G., & Oppenhein, C. (1978). Studies on patent citation networks. Journal of Documentation, 34(1), 12-20
Hu, A. G., & Jaffe, A. B. (2003). Patent citations and international knowledge flow: the cases of Korea and Taiwan. International Journal of Industrial Organization, 21(6), 849-880.
Hu, A. G., & Jaffe, A. B. (2003). Patent citations and international knowledge flow: the cases of Korea and Taiwan. International Journal of Industrial Organization, 21(6), 849-880.
Jaffe, A. B., & Trajtenberg, M. (2005). Patents, citations, and innovations: A window on the knowledge economy. Cambridge: MIT press.
Jaffe, A. B., Trajtenberg, M., & Henderson, R. (1993). Geographic localization of knowledge spillovers as evidenced by patent citations. The Quarterly journal of Economics, 108(3), 577-598.
Kim, J., Lee, S. J., &Marschke, G. (2009). Inventor productivity and firm size: evidence from panel data on inventors. Pacific Economic Review14(4), 516-531.
Lukach, R., & Plasmans, J. (2005). Measuring knowledge spillovers in the new economy firms in Belgium using patent citations. Global Business and Economics Review, 5(1), 75-99.
Moore, K. A. (2004). Worthless Patents .George Mason Law & Economics Research Paper , No. 04-29. Available at:  http://ssrn.com/abstract=566941 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.566941
Murray, F., & Stern, S. (2007). Do formal intellectual property rights hinder the free flow of scientific knowledge?: An empirical test of the anti-commons hypothesis. Journal of Economic Behavior & Organization, 63(4), 648-687.
Nomaler, O.; Verspagen, B. (2008). Knowledge Flows, Patent Citations and the Impact of Science on Technology. Economic Systems Research 20:4, 339-366.
Paci, R., & Usai, S. (2009). Knowledge flows across European regions. The Annals of Regional Science, 43(3), 669-690.
Park, H. W., & Kang, J. (2009). Patterns of scientific and technological knowledge flows based on scientific papers and patents. Scientometrics, 81(3), 811-820.
Peri, G. (2002). Knowledge flows and knowledge externalities. Cesifo Working Paper, category 5(fiscal policy, macroeconomics and growth). Available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=343581. Retrieved on 14 November 2014.
Popp, David, Ted Juhl and Daniel K.N. Johnson (2004). Time In Purgatory: Determinants of the Grant Lag for U.S. Patent Applications. The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, 4 (1) . Available at: http://www.nber.org/papers/w9518 
Zucker, L. G., & Darby, M. R. (2001). Capturing technological opportunity via Japan's star scientists: Evidence from Japanese firms' biotech patents and products. The journal of Technology transfer, 26(1-2), 37-58.