نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مربی،گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، جمهوری اسلامی ایران و دانشجوی دکتری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 مربی،گروه کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه پیام نور، جمهوری اسلامی ایران دانشجوی دکتری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نور استان اصفهان
میباشد.
روش شناسی: به منظور گردآوری داده ها پس از جستجوی عبارت ) Payam* OR PNU ( در فیلد
آدرس پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی، نتایج، مجدداً بصورت دستی در نرم افزار Word مورد بررسی قرار
گرفت و مدارک مربوط به دانشگاه های پیام نور استان اصفهان تفکیک گردید. رکورد های به دست آمده
از این بررسی جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل داد.
یافتهها: یافته ها نشان داد که تا تاریخ بررسی تعداد 47 مدرک از پژوهشگران دانشگاه پیام نور اصفهان
در این پایگاه به ثبت رسیده است. از 47 مدرک تولید شده تنها 1 مدرک بصورت انفرادی و مابقی
بصورت گروهی انجام گرفته و 60 مدرک دارای مشارکت بین المللی می باشد.
نتیجهگیری: روند تولیدت علمی پژوهشگران دانشگاه پیام نور اصفهان تا سال 1060 سیری صعودی را
پیموده است و بیشترین موضوعات پژوهشگران را شیمی با 94 مدرک به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Scientific Production of PNU-Isfahan on the basis of ISI Database

نویسندگان [English]

  • Mehri Shahbazi 1
  • Rahim Alijani 2

1

2

چکیده [English]

Aim: This research aimed at studying the scientific outputs of Isfahan Payam Noor University as appeared in ISI Database upto 11 November 2011.
Method: The research was conducted by using bibliometric method. Data was collected through inputting the search formula: “Payam* OR PNU” in the address field. Search results were re-examined manually in MSWord Software. Records thus obtained formed the study sample.
Findings: Results showed that 74 documents were registered in the ISI database by the academic staff of Payam Noor University of Isfahan of which Only 6 documents were authored individually and the rest were published on co-authorship basis. Among these, 10 were produced on international collaborations basis. The language of all documents was English.
Conclusions: The production of scientific papers in Payam Noor University of Isfahan followed a growing trend upto 2010 and the majority of publications (37 documents) were in Chemistry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific researches
  • Payam Noor University. ISI database
  • Isfahan
انصافی، سکینه ) 6943 (. "بررسی میزان تولید مقالات ایرانیان در زمینه علوم پایه"، فصلنامه - . علوم اطلاع رسانی. دوره 61 شماره 6و 55 1:73
آبام، زویا ) 6943 (. بررسی وضعیت تولید اطلاعات علمی توسط اعضا هیأت علمی دانشگاه
شهید چمران طی سالهای 6950 6940 . پایان نامه کارشناس ارشد. دانشگاه شهید چمران -
اهواز ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
باوی، فرح ) 6909 (. بررسی وضعیت تولید اطلاعات علمی توسط اعضای هیأت علمی
پژوهشگاه صنعت نفت ) 6910 6901 (. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی -
واحد علوم و تحقیقات اهواز.
بیگلو، محمدحسین ) 6945 (. مطالعه وضعیت کمی تولید اطلاعات علمی اعضای هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز ) 47 14 (. پایان نامه کارشناسی -
ارشد. دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم انسانی.
بینش، مژگان: مقصودی، رؤیا ) 6904 (. بررسی وضعیت انتشارات علمی دانشگاههای ایران طی
سالهای 1001 1001 )بر اساس پایگاه - Web of Science (. کتابداری. بهار و تابستان
- 657 693 :74 )71(
- .33 00 :3 ) پایا، علی ) 6909 (. جهانی شدن، علم، تکنولوژی و توسعه. علم و آینده. تابستان ) 9
تصویری قمصری، فاطمه: جهان نما، محمدرضا ) 6901 (. بررسی وضعیت تولیدات علمی
- 617 604 :1 ) پژوهشگران پژوهشکده مهندسی. کتابداری و اطلاع رسانی. تابستان ) 60
شریفی، ونداد) 6901 (. "علم سنجی و علوم شناختی". تازه های علوم شناختی، سال پنجم.
- .36 03: شماره 1
111 مطالعات کتابداری و علم اطلاعات. سال پنجم، شماره 2، پائیز و زمستان 2332
صبوری، علی اکبر و پورساسان، نجمه) 6905 (. "تولید علم ایران در سال 1005 "، رهیافت،
- .51 73 : شماره 94
صبوری، علی اکبر) 6905 (." تولید علم ایران در سال 1001 " رهیافت، شماره 90 . پاییز و
- . زمستان. 75 70
علیجانی، رحیم ) 6904 (. بررسی تولیدات علمی دانشگاه پیام نور استان فارس بر اساس داده
های پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی) ISI (. طرح پژوهشی.
علیجانی، رحیم؛ کرمی، نوراله) 6904 (. مطالعات سنجش کمی: کتابسنجی، علم سنجی، اطلاع
سنجی، وب سنجی، تهران، انتشارات چاپار.
مزینانی، علی ) 6900 (. بررسی وضعیت مصرف و تولید اطلاعات علمی از جانب اعضا هیأت
- – .164 631 :) علمی آموزشی کشور. رهیافت. پاییز ) 15
Carper, Robin Michele (2002). Scholarly Productivity, Publication Outlets and Article Themes of Faculty in APA Accredited School Psychology Programs: 1995-1999. Ph.D. Dissertation. The University of Tennesse.
Cole, F. J. ; Eales , N. B. (1917). The history of comparative anatomy, Science Progress, 11, 578–596.
Gross, P. L. K.; Gross, E. M. (1927), College libraries and chemical education, Science, 66, 385–389.
Hulme, E. W. (1923), Statistical bibliography in relation to the growth of modern civilization, London: Grifton,