نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 مدرس/ دانشگاه علمی- کاربردی

چکیده

هدف:  هدف مقاله حاضر، بررسی عوامل هنجاری و سازمانی مؤثر بر میزان تولید علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز  می­باشد.
روش: روش پژوهش، به صورت پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز  بوده که حجم نمونه براساس فرمول کوکران 224 نفر  به شیوه نمونه گیری طبقه بندی شده تعیین شدند.
یافته­ها:  نتایج پژوهش نشان می­دهد که بین متغیرهای مستقل (میزان پایبندی به هنجارهای علمی، ارتباطات علمی، فرهنگ سازمانی دانشگاه، جو گروه آموزشی، منابع و امکانات دانشگاه) و متغیر وابسته(میزان تولید علمی) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما بین متغیر نظام پاداش و میزان تولید علمی اعضای هیأت علمی رابطه معناداری وجود ندارد.
نتیجه­گیری: نتایج حاصل از رگرسیون نشان می­دهد که متغیرهای ارتباطات علمی و جو گروه آموزشی و میزان تدریس در دوره دکتری معنادار بوده اند و در مجموع 31 درصد از تغییرات مربوط به میزان تولید علمی اعضای هیأت علمی را تبیین می کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study on normative and organizational effective factors on level of scientific production of faculty members. Study case: Shaid Chamran University faculty members

چکیده [English]

The aim of this study, normative an Organizational factors affecting the production rate of Shahid Chamran University faculty members are. To illustrate the theoretical framework from the perspective of sociology and the sociology of science and the assumptions used were extracted. This research is based on survey and questionnaire data collection, and data analysis was performed by spss software.
A survey of all faculty members Shaid Chamran University, which was set at 224 Cochran's sample size formula. The results show that the independent variables (level of adherence to the scientific norms, culture, grop climate, scientific communications, university resources) of output variables are positive and significant relationship.
But the reward system variable and academic scientific production association does not exist.The results show that the scientific communications, grop climate and phd course teaching hours variables are significant.
In total, 31% of the production rate changes explain the science faculty The final part of this research, the importance of the subject has to offer suggestions and solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific Production
  • Faculty
  • Sociology of Science
  • normative factors
  • Organizational Factors
اعظمی، محمد (1389). بررسی میزان و عوامل مؤثر بر تولید علم در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه پزشکی کرمان طی سالهای 2007-2000. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی. 13(3): 242-225.
حجازی، یوسف و بهروان، ژاله (1388). بررسی رابطه بین عوامل فردی و سازمانی با بهره­وری پژوهشی اعضای هیأت علمی کشاورزی. فصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی. 5 (1): 60-46.
سلیمانی، محمدرضا و شکویی، علی(1387). عوامل مؤثر بر تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه8.. فصلنامه دانش و پژوهش در علوم تربیتی. 1(17،18): 146-119.
قاضی­پور، فریده (1381). عوامل هنجاری و سازمانی مؤثر بر میزان تولید علمی اعضای هیأت علمی. پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی. دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی.
قانعی­راد، محمد امین (1379). جامعه شناسی رشد و افول علم در ایران. تهران، موسسه انتشارات مدینه. مرکز پژوهش و نشر  فرهنگی.
قانعی­راد، محمد امین (1385). تعاملات و روابط در جامعه علمی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
قانعی­راد، محمد امین و خسروخاور، فرهاد (1390). جامعه شناسی کنشگران علمی در ایران. تهران: علم.
قانعی­راد، محمد امین و قاضی­پور، فریده (1381). عوامل هنجاری و سازمانی مؤثر بر میزان بهره­وری علمی اعضای هیأت علمی.فصلنامه پژوهش فرهنگی. 4، 167-206.
 کاظمی­پور، عبدالمحمد (1370). طرح موانع توسعه در ایران. فصلنامه رهیافت. 2، 14-7.
نوکاریزی، محسن و علیان، مریم­(1389). بررسی وضعیت تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند در پایگاه  اسکوپوس با تأکید برمیزان همکاری علمی آنها. اطلاع شناسی. 8: 23-2.
 محمدی، اکرم (1386). تأثیر ارتباطات علمی بر تولید دانش. مجله جامعه شناسی ایران. 8 (1)، 75-52.
منصوری، رضا (1382). توسعه علمی ایران. تهران: اطلاعات.
Bland, C. (2005). A Theoretical, Practical, Predictive Model of Faculty and Department Research Productivity, Academic Medicine, Vol. 80, No.3, PP 225-237.
Lertputtarak, S. (2008). An Investigation of Factors Related to Research Productivity in a Public University in Thailand: A Case Study. A dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of Education, School of Education, Faculty of Arts, Education and Human Development, Victoria University, Melbourne, Australia.
Kotrlik. Joe W., Bartlett James E., Higgins. Chadwick C., Williams. Heather A. (2001). Factors Associated with Research Productivity Of Agricultural Education Faculty, 28th Annual National Agricultural Education Research Conference.Pp. 195-206.
Macfarlane, Bruce and Cheng, Ming. (2008). Communism, Universalism and Disinterestedness: Re-examining Contemporary Support among Academics for Merton’s Scientific Norms, Springer Science + Business Media B.V. Journal of Academic Ethics. 6:67–78.
Ragasa, C. (2011). Do Organizational Factors Affect Individual Scientist’s Productivity? A Comparative and Multilevel Analysis of Nigeria and Ghana Agricultural Research System, International Food Policy Research Institute (IFPRI) Washington, D.C., pp. 1-29.
Sulo, T., Kendagor, R., Kosgei, D., Tuitoek, D., Chelangat, S. (2012). Factors Affecting Research Productivity in Public Universities of Kenya: The Case of Moi University, Eldoret, Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences(JETEMS), 3(5): 475-484.