نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 آرشیویست - کتابدار/ اداره کل آرشیو سازمان صدا و سیما

2 رئیس گروه پژوهش و ترویج قصه های ایرانی/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

چکیده

هدف : پژوهش حاضر بر آن است بوسیله روانشناسی رنگ‌ها، تاثیر رنگ‌ها بر استفاده‌کنندگان کتابخانه‌های ‌کانون‌پرورش‌فکری‌کودکان‌‌ونوجوانان‌ شهر‌تهران را بررسی نموده و به الگویی برای کتابخانه‌های فوق دست یابد روش : پژوهش حاضر پیمایشی تحلیلی است. گردآوری داده‌ها از طریق چک لیست محقق ساخته و بر اساس مشاهده مستقیم رنگ‌های به کار رفته در فضای داخلی 36 کتابخانه کانون است. یافته‌ها : نشان می‌دهد بیشترین رنگ‌های مورد استفاده در فضای کتابخانه‌های کانون به ترتیب الویت سفید، کرم، سفید‌کرم، سفیدسبز، خاکستری، قهوه‌ای، سبز، نارنجی، سفیدنارنجی، سفیدزردسبز و سفیدسبزنارنجی می‌باشد و رنگ‌های مورد استفاده در تجهیزات به تربیت الویت ترکیب‌های رنگی، سفید، سبز، سفیدنارنجی و قهوه‌ای می‌باشد نتیجه‌گیری :‌‌ اگر رنگ تجهیزات را جدا از رنگ‌های به کار رفته در فضا در نظر بگیریم سفید بیشترین رنگ به کار رفته در کتابخانه‌هاست و پس از آن، کرم بیشترین تکرار را داشته است و می‌توان نتیجه گرفت کتابخانه‌های‌کانون فاقد الگویی برای رنگ‌آمیزی می‌باشند،‌ با توجه به تحلیل روانشناسان و سلایق کودکان استفاده از الگوی رنگی آرام، شاداب و خنک و الگوی رنگ‌های پرتحرک به عنوان الگوی پیشنهادی مناسب تجهیزات کتابخانه‌های کودکان پیشنهاد می‌شود

کلیدواژه‌ها