نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کتابدار کتابخانه عمومی محمدی نژاد کشکوئیه-رفسنجان

2 دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه علم اطلاعات و دانش‌شناسی در میان نظام‌های دانایی و چگونگی قرار گیری آن در درخت علم انجام گرفته است.
روش: پژوهش به دو بخش کتابخانه‌ای و پیمایشی تقسیم شده است. در بخش کتابخانه‌ای به مفاهیم علم، فلسفه، طبقه بندی و عوامل جداسازی علوم پرداخته شده است. در بخش پیمایشی ابتدا دانشگاه‌هایی از ایالات متحده، بریتانیا، آفریقای جنوبی و ایران بررسی و جایگاه این رشته در دانشکده‌های ارئه دهنده آن بررسی شد، سپس درخت موضوعی ارائه شده در پنج پایگاه عمومی امرالد، اسکوپوس، وایلی، ساینس دایرکت و اشپرینگر بررسی شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که در بیشتر دانشکده‌های مورد بررسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی در دانشکده علوم تربیتی قرار داشت در مجموع نتایج نشانگر انتصاب علم اطلاعات و دانش‌شناسی به طبقه علوم انسانی و اجتماعی، و در زیر گروه علوم اجتماعی و یا علوم تربیتی بود.
اصالت اثر: جهان دانش سرزمین قلمروهاست و تنها با شناخت و داشتن جایگاهی مناسب در میان علوم است که یک رشته امکان تعالی و رسیدن به جایگاه مطلوب را دارد.

کلیدواژه‌ها